Aktuálny stav

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila projekt "Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky"

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 31. decembra 2015 úspešne ukončila realizáciu aktivít projektu „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“.

Kľúčovými cieľmi projektu boli zavedenie elektronických služieb v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pre občanov Slovenskej republiky, väčšia dostupnosť informácií o konaní pre všetkých účastníkov konania, elektronizácia interných procesov a vďaka tomu zrýchlenie a zefektívnenie priebehu konaní pred ústavným súdom. Dosiahnutie vytýčených cieľov projektu sa premietne do zavedenia  elektronickej komunikácie s účastníkmi konania, a to od podania sťažnosti alebo návrhu na začatie konania cez elektronické prideľovanie spisov, sprístupňovania spisov resp. jeho častí v elektronickej podobe účastníkom konania až po elektronické rozhodnutia a elektronické doručovanie verejných listín (ktoré je zatiaľ predmetom legislatívneho procesu).

Vďaka tomuto projektu budú môžu fyzické aj právnické osoby v komunikácii s ústavným súdom využívať na novej webovej stránke ústavného súdu www.ustavnysud.sk elektronické formuláre na podanie na začatie konania pred ústavným súdom, doplnenie podania na začatie konania pred ústavným súdom, na žiadosť o informáciu podľa infozákona ako aj na podanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach. Fyzickým a právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom pred ústavným súdom bude umožnené sledovať priebeh a stav činností, ktoré majú vzťah k ich podaniu. V tejto súvislosti bude možné využiť elektronický formulár  na informovanie sa o stave konania pred ústavným súdom, vybavenia sťažnosti a poskytnutia informácie. Podstatne efektívnejšie je aj vyhľadávanie podaní a rozhodnutí ústavného súdu.

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila projekt "Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky"

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária")  k 30. 6. 2015 ukončila realizáciu projektu, ktorého cieľom bola digitalizácia súdnych spisov z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v rokoch 1992 - 2004 a digitalizácia audio záznamov od roku 1994 do roku 2012 z verejných pojednávaní a vyhlásení rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Počas realizácie projektu sa Kancelárii úspešne podarilo zdigitalizovať plánovaný objem digitálnych objektov a tým naplniť merateľné ukazovatele ku ktorým sa zaviazala.

Kancelária zrealizovala digitalizáciu objektov ako hlavnú aktivitu v rámci projektu v kratšom období a to za 9 mesiacov oproti pôvodne plánovanej dĺžke 15 mesiacov.

V stanovenom termíne ukončenia projektu Kancelária zabezpečila aj zverejnenie rozhodnutí v počte 3985 rozhodnutí.

Po ukončení projektu činnosť digitalizačného pracoviska Kancelárie naďalej pokračuje v rámci deklarovanej udržateľnosti projektu, v ktorej budú spracované spisy až po súčasnosť vrátane zverejnenia všetkych rozhodnutí.

Aktuálne je možné zdigitalizované rozhodnutia so stavom zverejnenia k 15. 7. 2015 vyhľadať na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v časti Vyhľadávanie rozhodnutí

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016