logo vo formáte gif (veľkosť 20 kB)

Projekt "Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky"

1. Informácie o projekte "Digitalizácia objektov"

Názov projektu:Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného
súdu Slovenskej republiky
Žiadateľ:Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Celkové výdavky projektu (EUR) :999 912,50 EUR
Celkové oprávnené výdavky (EUR)999 912,50 EUR
Požadovaná výška NFP (EUR):999 912,50 EUR
Výška spolufinancovania (EUR):         0,00 EUR
Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace):25 mesiacov
Umiestnenie projektu (NUTS III):Košický kraj
Identifikátor žiadosti o NFP300123
Operačný programOP Informatizácia spoločnosti
Prioritná osPrioritná os 2-Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií...
Opatrenie2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie 
a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany
Kód výzvyOPIS-2012/2.1/06-DP

Kancelária Ústavného súdu SR môže rozdeliť objekty pre digitalizáciu do dvoch skupín:

1.Objekty kultúrneho dedičstva, ktoré spadajú pod Slovenskú národnú knižnicu v Martine

 • - digitalizácia rozhodnutí vrátane podaní v celkovom počte 12 983 objektov
 • - spisy sú archivované u žiadateľa v Košiciach (nie je potrebné presúvať objekty)
 • - predmetom digitalizácie sú spisy od roku 1992 až po 2004 (Presný zoznam objektov digitalizácie spisov sa nachádza aj v povinnej prílohe č.16 – indikatívny zoznam objektov (spisy)).
 •  

2.Objekty kultúrneho dedičstva, ktoré spadajú pod Slovenský filmový ústav

 • - digitalizácia audio záznamov z pojednávaní, vyhlásení rozhodnutia a výsluchov v celkovom počte 298 objektov, všetky spisy sú archivované u žiadateľa
 • - audio záznamy sú archivované u žiadateľa v Košiciach (nie je potrebné ich presúvať)
 • - predmetom digitalizácie sú audio záznamy od roku 08/1994 až po rok 05/2012 (presný zoznam objektov sa nachádza v povinnej prílohe č.16 – indikatívny zoznam objektov (audio záznamy))
 •  

2. Hlavný cieľ

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Cieľom digitalizácie objektov je vytvorenie znalostnej bázy z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (od roku 1992) z archivovaných rozhodnutí, sprístupnenie a uchovanie obsahu pre ďalšie generácie. Digitálna forma je perspektívny spôsob zachytenia informácií a poznatkov, pre účely vzdelávania, výskumu a vývoja, celoživotného vzdelávania, kultúry, aktivít vo voľnom čase. Kultúrne objekty budú pripravené na dlhodobé uchovanie a sprístupňovanie používateľom.

Projekt umožní vytvoriť digitalizačné pracovisko v priestoroch Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré bude vybavené modernými technológiami určenými na digitalizáciu. Po ukončení projektu bude činnosť digitalizačného pracoviska pokračovať, pričom sa využijú získané zručnosti z implementácie predmetného projektu pre vlastné potreby.

Projekt naplní tieto všeobecné požiadavky:

 • - vytvorí technologické podmienky na digitalizáciu kultúrnych objektov (digitalizačné pracovisko)
 • - zdigitalizuje rozhodnutia vrátane podaní + audiozáznamy z pojednávaní Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
 • - sprístupní zdigitalizované kultúrne objekty v Centrálnej aplikačnej infraštruktúre a registratúre a Centrálnom dátovom archíve

Trvalý úžitok špecifických cieľov projektu budú mať nasledovné skupiny používateľov:

 • a) široká verejnosť
 • b) odborná verejnosť
 • c) žiaci, študenti
 • d) učitelia
 • e) vedci

V kontexte informatizácie a digitalizácie rozdelil žiadateľ používateľov do týchto skupín:

1. G2C (Government to Costumer) -- široká odborná verejnosť (občania, študenti, učitelia, atď.)

Označenie pre vzťahy medzi vládou a spotrebiteľom (občanom) sa používajú pri popisoch typov aplikácii na internete. G2C je možné ilustrovať ako služby na webe, kde vláda ponúka bežným občanom publikovanie informácií.

2. G2B (Government to Business) -- právnici, advokáti, podnikatelia
Označenie pre vzťahy medzi vládou a podnikateľskou sférou – jedná sa o online interakciu medzi vládou komerčným sektorom s cieľom poskytnúť informácie a rady („best practise").

3. G2G (Government to Government) -- štátni úradníci (sudcovia, súdni poradcovia, atď.)
Označenie pre vzťahy medzi vládnymi inštitúciami a ich komunikácia.
Problematika komunikácie inštitúcií verejnej správy medzi sebou (G2G – Government to Government) v prípade Slovenska zahŕňa nasledovných sedem základných typov vzájomnej komunikácie dvoch inštitúcií verejnej správy:

 • a) štátna správa - štátna správa
 • b) štátna správa - regionálna samospráva (VÚC)
 • c) štátna správa - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)
 • d) regionálna samospráva (VÚC) - regionálna samospráva (VÚC)
 • e) regionálna samospráva (VÚC) - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)
 • f) miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) v rámci toho istého kraja
 • g) miestna samospráva v jednom kraji (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) - miestna samospráva v inom kraji (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)

3. Špecifické ciele

Špecifické ciele projektu priamo podporujú hlavný cieľ projektu a sú v súlade aj s cieľmi stanovenými v dokumentoch pre Prioritnú os 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Špecifické ciele sú nastavené tak, aby bol zabezpečený jednotný postup pri kategorizácii kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva na účely digitálnej konverzie.

Špecifické ciele:

1) Vybudovanie špecializačného digitalizačného pracoviska Kancelárie Ústavného súdu SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vybuduje na účely digitalizácie špecializačné digitalizačné pracovisko vo svojich vlastných priestoroch v Košiciach. Na digitalizačné pracovisko bude zakúpená technológia (HW a SW), ktorá zabezpečí kvalitnú a efektívnu digitalizáciu všetkých dotknutých kultúrnych objektov Kancelárie Ústavného súdu, čím sa podporí rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií.

2) Zlepšenie databázového systému

Primárnym cieľom digitalizácie je vytvorenie znalostnej bázy z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (od roku 1992) a sprístupnenie kultúrneho dedičstva čo najširšiemu okruhu používateľov v lokálnych sieťach, prostredníctvom internetu, resp. špeciálnych informačných systémov.
Pomocou predkladaného projektu sa zabezpečí zlepšenie databázového systému a sprístupnenie údajov v rámci Centrálneho dátového archívu a v Centrálnej aplikačnej infraštruktúre.

3) Príprava, digitálna konverzia a postprocessing vybraných objektov Kancelárie Ústavného súdu SR

V novo vytvorenom digitalizačnom pracovisku bude prebiehať príprava všetkých objektov na digitalizáciu (t.j. pre účely digitalizácie bude pripravených 12 983 rozhodnutí vrátane podaní (spisov) + 298 audio záznamov). Následne bude prebiehať digitálna konverzia všetkých vybraných objektov kultúrneho dedičstva.
Prípravu a digitálnu konverziu všetkých vybraných objektov budú zabezpečovať 7 interní zamestnanci žiadateľa v súlade s platným Zákonníkom práce (príprava a digit. konverzia (6), anonymizátor (1)).

Popri digitálnej konverzii všetkých dotknutých objektov bude prebiehať priebežne postprocessing. Postprocessing budú zabezpečovať 22 interní zamestnanci žiadateľa (indexátori) v súlade s platným Zákonníkom práce.

4. Prínos realizácie projektu

1. Napĺňanie cieľov OPIS (globálny cieľ OPIS a Špecifický cieľ PO2),
2. stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry resp. ďalším iným relevantným dokumentom,
3. zachovanie kultúrneho dedičstva,
4. rozvoj žiadateľa po personálnej, technologickej, organizačnej a procesnej stránke,
5. zvýšenie miery dostupnosti používateľa on-line prístupu k novým údajom a k zvýšenie miery kvality uspokojovania ifnormačných a kultúrnych potrieb,
6. environmentálny prínos projektu.

Dátum vytvorenia: 5. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2015