JUDr. Ivan Fiačan, PhD.

predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Narodil sa 27. mája 1969.

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1991 v študijnom odbore práva. V rokoch 1993 – 1995 absolvoval externé doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne v rokoch 2001 – 2002 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vo vednom odbore teórie štátu a práva. Dizertačnú prácu z oblasti teórie štátu a práva na tému „Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci“ obhájil v roku 2002 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a bol mu udelený vedecko-akademický titul „PhD.“. V roku 2014 po vykonaní rigoróznej skúšky a obhájení rigoróznej práce s názvom „Záložné právo v obchodnoprávnych vzťahoch“ získal titul „JUDr.“.

Medzi rokmi 1992 a 1995 pôsobil ako justičný čakateľ na Okresnom súde Liptovský Mikuláš. Po zložení odbornej justičnej skúšky od roku 1995 na ňom vykonával funkciu sudcu a od roku 1996 bol v pozícii podpredsedu súdu.

Od zapísania do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátkou komorou v roku 1998 až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky pôsobil ako advokát so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Ako advokát sa venoval najmä oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a konkurzného práva.

Bol členom Legislatívnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre ústavné právo (2003 –2004), Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre veci advokátske (2010 – 2015), členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (2010 – 2017) a členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory (2017 – 2019). Od roku 2007 bol členom skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre advokátske skúšky.

Za sudcu a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 17. apríla 2019.
Dátum vytvorenia: 6. 5. 2019
Dátum aktualizácie: 20. 5. 2019