Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Narodil sa 10. mája 1974 v Košiciach.

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1997, o tri roky neskôr po rigoróznych skúškach získal titul JUDr. 

V rokoch 1997 – 2000 pracoval ako exekútorský koncipient a následne exekútorský kandidát. Odbornú skúšku súdneho exekútora zložil v roku 1999. Prax súdneho exekútora začal vykonávať od roku 2001, v ktorej pôsobil až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu.

Od roku 2000 pedagogicky a vedecky pôsobí na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v rokoch 2006 – 2009 absolvoval doktorandské štúdium (PhD.) a v roku 2016 mu bol po úspešnej habilitácii udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore občianskeho práva. Je spolugarantom tohto študijného odboru. Ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky sa od roku 2010 podieľa na odbornej príprave súčasných a budúcich sudcov a prokurátorov.

V rokoch 2010 – 2012 bol prezidentom Slovenskej komory exekútorov.

Bol členom Legislatívnej komisie Slovenskej komory exekútorov (2001 – 2005), Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (2005 – 2007), Prezídia Slovenskej komory exekútorov (2007 – 2019), zástupcom Slovenskej komory exekútorov v Európskej justičnej sieti (EJN) pre občianske a obchodné veci (od 2010), členom Stálej rady Medzinárodnej organizácie súdnych exekútorov (2010 – 2012), Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011 – 2014) a Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od 2019).

Podieľal sa na novelizáciách Exekučného poriadku (2009 – 2016), rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku (2012 – 2015), novelizácii Notárskeho poriadku (2012), novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní (2012) a zákona o dobrovoľných dražbách (2013).

Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých prác a príspevkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 17. apríla 2019.
Dátum vytvorenia: 6. 5. 2019
Dátum aktualizácie: 21. 5. 2019