Podklady k verejným obstarávaniam

Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov
„Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky"
a „Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu
Slovenskej republiky"

Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, a to najmä serverov, dátového úložiska, vrátanie komponentov sieťovej infraštruktúry, a dodanie softvérových licencií nevyhnutných k nasadeniu a prevádzke integrovaného informačného systému v rámci projektu „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky".
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie hardvéru potrebného k zriadeniu digitalizačného pracoviska, a to najmä pracovné stanice, produkčný dokumentový skener, vrátane komponentov sieťovej infraštruktúry a softvérových licencií nevyhnutných na prevádzku hardvéru, a doplnenie dátového centra verejného obstarávateľa o nevyhnutný hardvér, a to najmä servery, dátové úložisko, komponenty sieťovej infraštruktúry, a dodanie softvérových licencií nevyhnutných na prevádzku hardvéru, ktorými sa zabezpečí prevádzka časti dátového centra pre digitalizačné pracovisko v rámci projektu „Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky".

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, Projekt: Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany. Projekt: Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Podrobné podmienky financovania predmetu zákazky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14615 - POT
Vestník č. 166/2013 - 24. 08. 2013
Slovensko-Košice:Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 2013/S 163-283684
Predbežné oznámenie - Tovary
Vestník č. 166/2013 - 24. 08. 2013
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
19296 - MST
Vestník č. 237/2013 - 04.12.2013

 

           

 

Oznámenie o dátume otvárania predmetných častí ponúk - Ostatné
Oznámenie o dátume otvárania predmetných častí ponúk - Kritéria

 

Súťažný dialóg na zabezpečenie predmetu zákazky Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásila súťažný dialóg na zabezpečenie predmetu zákazky Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Úradnom vestníku EÚ č. S249 dňa 28.12.2012 pod zn. 2012/S 249-412502 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 244/2012 dňa 20. 12. 2012 pod zn. 15490 MDS. Lehota na doručenie žiadostí o účasť  bola pôvodne určená do 04. 02. 2013, 10:00.  Na základe poskytnutého vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vykonala úpravy zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predĺžila lehotu na doručenie žiadostí o účasť do 11. 02. 2013, 10:00.

Všetky informácie potrebné pre vyhotovenie a predloženie žiadostí o účasť sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
15490 - MDS
Vestník č. 244/2012 - 20. 12. 2012
SK - Košice: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 2012/S 249-412502
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
SK - Košice: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 2013/S 003-002352
Príloha k Úradnému vestníku Európskej únie, 28. 12. 2012, 2012/S 249-412502
Dátum vytvorenia: 5. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2016