22.02.2013

Ústavnému súdu SR bola doručená ďalšia námietka predpojatosti Jozefa Čentéša

Ústavnému súdu SR bola 20. februára 2013 doručená námietka predpojatosti sťažovateľa doc. JUDr. Čentéša, PhD. proti sudcom III. senátu - námietkového - Jánovi Auxtovi a Ľubomírovi Dobríkovi, ktorí majú rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča proti sudcom II. senátu Lajosovi Mészárosovi, Jurajovi Horváthovi a Sergejovi Kohutovi - námietkový senát (tlačová informácia č. 21/2013) .
Ústavný súd SR v mesiaci január 2013 rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí všeobecných súdov
21.02.2013

Ústavný súd SR v mesiaci január 2013 rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – január 2013 (tlačová informácia č. 20/2013)
Ústavný súd SR priznal v mesiaci január 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 000 €
21.02.2013

Ústavný súd SR priznal v mesiaci január 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2013 (tlačová informácia č. 19/2013)
Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR
20.02.2013

Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR

Plénum Ústavného súdu SR v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 rozhodlo, že o námietke prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča doručenej ústavnému súdu 14. februára 2013 proti sudcom II. senátu bude rozhodovať III. senát (tlačová informácia č. 18/2013)
 
20.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 20. februára 2013 rozhodol o sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Babín (tlačová informácia č. 17/2013).
Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR
08.02.2013

Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Jeho cieľom je vytvorenie znalostnej bázy z archivovaných rozhodnutí Ústavného súdu SR, ich sprístupnenie čo najširšiemu okruhu používateľov a uchovanie obsahu pre ďalšie generácie (tlačová informácia č. 16/2013).
 
07.02.2013

Vyhlásenie predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej k Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“

Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky na eliminovanie prieťahov v súdnom konaní odhalil konania, v ktorých všeobecné súdy rozhodovali až 23 rokov (tlačová informácia č. 15/2013).
 
06.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Plénum rozhodlo, že v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 o námietke predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, účastníka konania vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 proti sudcom ústavného súdu Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi bude rozhodovať senát v zložení Lajos Mészáros – predseda senátu a sudcovia Sergej Kohut a Juraj Horváth (tlačová informácia č. 14/2013).
 
28.01.2013

Ústavnému súdu SR bola dnes doručená námietka predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Prezident Slovenskej republiky podal námietku predpojatosti proti sudcom Ústavného súdu SR Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 o sťažnosti Jozefa Čentéša (tlačová informácia č. 11/2013)
Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €
25.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €

Ústavnému súdu SR bolo od 1. januára 2013 doručených už 9 530 sťažností. Najväčší počet sťažností tvorí hromadné podanie jednej právnickej osoby, návrhy nie sú totožné, preto sa ústavný súd musí zaoberať individuálne každým z nich. Takýto stav nápadu sťažností na ústavný súd už na začiatku kalendárneho roka začína vážne ohrozovať jeho fungovanie (tlačová informácia č. 10/2013)