Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom
16.09.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom

Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov k riešeniu aktuálnych problémov vymožiteľnosti práva so zameraním na efektívnosť vymožiteľnosti a efektívnosť fungovania súdnych systémov členských štátov Európskej únie. Predmetom rokovania bola aj diskusia o novom nástroji Európskej komisie – Porovnávací prehľad súdnictva v Európskej únii (tlačová informácia č. 72/2013):
Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania
11.09.2013

Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania

ESĽP rozsudkom rozhodol, že k porušeniu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd došlo tým, že o disciplinárnom návrhu proti sťažovateľovi nebolo rozhodnuté nestranným súdom (tlačová informácia č.70/2013):
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
11.09.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. septembra 2013 rozhodol v súvislosti s rozhodovaním vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2013 o námietke predpojatosti viacerých sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 27 a 28 zákona o ústavnom súde uznesením takto (tlačová informácia č. 71/2013):
 
09.09.2013

Za I. polrok 2013 bolo Ústavnému súdu SR doručených 16 000 sťažností fyzických a právnických osôb

Najrozsiahlejšiu agendu aj v I. polroku 2013 predstavovalo konanie o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb najmä vo vzťahu k všeobecným súdom podľa čl. 127 ústavy (tlačová informácia 69/2013):
Ústavný súd SR sa bude zaoberať ústavnými sťažnosťami podnikateľov Sergeja S. a Alexandra S.
06.09.2013

Ústavný súd SR sa bude zaoberať ústavnými sťažnosťami podnikateľov Sergeja S. a Alexandra S.

Ústavný súd SR registruje tri ústavné sťažnosti fyzických osôb Sergeja S. a Alexandra S. Dvoma sťažnosťami sa preskúmania rozhodnutia Najvyššieho súdu SR domáha Sergej S., jednou Alexander S. (tlačová informácia č. 68/2013).
Rozhodnutie o zákone o štátnom občianstve možno očakávať v jesenných mesiacoch
05.09.2013

Rozhodnutie o zákone o štátnom občianstve možno očakávať v jesenných mesiacoch

V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa 1. septembra 2013 uskutočnilo pred budovou Ústavného súdu SR za účelom „podpory dvojitého občianstva“ a zároveň v súvislosti s medializovanými názormi účastníkov konania na údajnú nečinnosť ústavného súdu pri rozhodovaní o zákone o štátnom občianstve uvádzame nasledovné (tlačová informácia č.67/2013):
 
03.09.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2013 vybavil 5 734 podaní

Takmer všetky sledované štatistické ukazovatele boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný počet sudcov podľa schváleného Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 66/2013).
 
11.07.2013

Sudkyňa Ústavného súdu SR Marianna Mochnáčová sa zúčastní na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 15. výročia založenia Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky

Na medzinárodnej konferencii so svojimi príspevkami vystúpia delegáti ústavných súdov z Ruskej federácie, Nemecka, Maďarska, Gruzínska, Bieloruska, Moldavska, Bulharska a delegáti Ústavného súdneho dvora Rakúska a Ústavnej rady Kazašskej republiky (tlačová informácia č. 62/2013):
 
09.07.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci jún 2013 rozhodol nálezom o zrušení 7 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie.

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2013 (tlačová informácia č. 61/2013)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci jún 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 174 000 €
09.07.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci jún 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 174 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2013 (tlačová informácia č. 60/2013):