Iné ústavné súdy
2018

P.č. Zdroj Označenie veci
1.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 1931/17 z 19. decembra 2017

Súdy by mali zisťovať názor maloletých v konaní o predbežnom opatrení, ktorým sa dočasne upravuje ich styk s rodičmi

2.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3749/17 z 9. januára 2018

Konflikt rodičov nemôže byť dôvodom k dodatočnému odkladu povinnej školskej dochádzky

3.

Ústavný súd Rakúska

Tlačová správa

File icon G 258/2017 zo 4. decembra 2017

Rozlišovanie medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom porušuje zákaz diskriminácie

 4.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 3369/17 z 13. februára 2018

K posudzovaniu možnej aplikácie faktoru tzv. zdieľanej ujmy pri rozhodovaní o zadosťučinení za nemajetkovú ujmu

 5.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 76/17 z 3. apríla 2018

Princíp predvídateľnosti rozhodnutí a námietka premlčania vznesená štátom z hľadiska dobrých mravov

 6.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 492/17 zo 17. apríla 2018

K povinnosti vodiča zaistiť pripútanie spolujazdca bezpečnostným pásom z hľadiska jeho trestnej zodpovednosti

 7.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 2324/17 z 18. apríla 2018

Kritérium majetkovej potencionality pri stanovení výšky výživného a právo na slobodnú voľbu povolania

 8.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 14/17 z 9. mája 2018

K možnosti obrátenia dôkazného bremena v medicínskych sporoch

 9.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon PL. ÚS 15/16 zo 16. mája 2018

Objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za porušenie povinnosti vodiča podľa zákona o cestnej premávke nie je protiústavná

10.

Rozsudok Najvyššieho

súdu Kanady

File icon 2018 SCC16 z 20. apríla 2018

Určenie miesta obvyklého pobytu dieťaťa v zmysle Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a posúdenie námietok maloletého dieťaťa proti navráteniu do krajiny obvyklého pobytu

 

11.

Rozsudok Ústavného

súdu Spolkovej

republiky Nemecko

File icon 2 Bvr 1738/12, 2 Bvr 646/12, 2 Bvr 1068/14, 2 Bvr 1395/13 z 12. júna 2018

Absolútny zákaz štrajku zamestnancov štátnej službe je v súlade so Základným zákonom Spolkovej republiky Nemecko a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

12.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon I. ÚS 2996/17 z 25. mája 2018

Ak musí rodič za účelom styku s dieťaťom prekonať väčšiu vzdialenosť, je "fér", aby negatíva s tým spojené znášali obaja rodičia

13.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 955/18 z 9. júla 2018

K pojmu blízka osoba - priateľstvo môže predstavovať silnejšie puto, než rodinný vzťah

 

14.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 2767/16 zo 7. augusta 2018

Náhrada škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s vedením trestného konania

 

15.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 131/18 z 15. augusta 2018

K porušeniu práva právnickej osoby zvoliť si obhajcu v trestnom konaní

 

16.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 4071/17 z 31. júla 2018

Tajne vyhotovený zvukový záznam z porady senátu ako dôkaz

 

17.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 644/18 zo 17. augusta 2018

Zodpovednosť advokáta, ktorý žiada od klienta, aby súdu predložil vedome nepravdivé či zavádzajúce dôkazy

 

18.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon I. ÚS 2283/17 z 28. augusta 2018

Odškodnenie za pracovný úraz a príčinná súvislosť v prípade pooperačných komplikácií

 

19.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 3432/17 z 11. septembra 2018

Aplikácia zásady acte clair pri odlišnom výklade práva EÚ rôznymi inštanciami súdnej sústavy

 

20.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3/18 z 18. septembra 2018

Osoba postihnutá pracovným úrazom nesmie doplatiť na neprehľadnú tranformáciu svojho zamestnávateľa

 

21.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 38/18 z 26. septembra 2018

K zamietnutiu sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým bol zamietnutý návrh na povolenie obnovy konania na neverejnom zasadnutí

 

22.

Stanovisko pléna

Ústavného súdu

Českej republiky

File icon Pl. ÚS-st. 47/18 z 25. septembra 2018

K podmienkam a možnostiam súdu prejednať neverejne sťažnosť proti rozhodnutiu, ktorým nebola povolená obnova konania

 

23.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 309/16 z 9. októbra 2018

K ochrane súkromia a dôstojnosti pri odbere moču za priameho dohľadu zdravotnej sestry ako osoby opačného pohlavia

 

24.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3009/17 z 9. októbra 2018

Raz zistená pravda nie je pravdou navždy: všeobecné súdy musia pri svojom rozhodovaní reflektovať situáciu na trhu s hypotekárnymi úvermi

 

25.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 725/18 z 8. októbra 2018

Očkovacia povinnosť a particiačné právo dieťaťa v spore rodičov o jeho očkovanie

26.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 50/18 z 23.10.2018
Pozastavenie vodičského oprávnenia za účelom vymáhania dlhu na výživnom z doby neplnoletosti nemožno ukončiť v okamžiku dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, ale spravidla až keď bude vymožený celý dlh

27.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon I. ÚS 1099/18 z 8.11.2018
Ústavný súd zmietol sťažnosť ženy. Ktorá sa domáhala dokončenia procesu umelého oplodnenia po smrti svojho manžela

28.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon PL. ÚS 27/16 z 18.12.2018
Ustanovenie zákona o potravinách, stanovujúce reťazcom povinnosť bezplatne poskytnúť nevyužité potraviny do potravinových bánk, nie je protiústavné

 

Dátum vytvorenia: 12. 2. 2018
Dátum aktualizácie: 15. 1. 2019