Iné ústavné súdy
2018

P.č. Zdroj Označenie veci
1.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 1931/17 z 19. decembra 2017

Súdy by mali zisťovať názor maloletých v konaní o predbežnom opatrení, ktorým sa dočasne upravuje ich styk s rodičmi

2.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3749/17 z 9. januára 2018

Konflikt rodičov nemôže byť dôvodom k dodatočnému odkladu povinnej školskej dochádzky

3.

Ústavný súd Rakúska

Tlačová správa

File icon G 258/2017 zo 4. decembra 2017

Rozlišovanie medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom porušuje zákaz diskriminácie

 4.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 3369/17 z 13. februára 2018

K posudzovaniu možnej aplikácie faktoru tzv. zdieľanej ujmy pri rozhodovaní o zadosťučinení za nemajetkovú ujmu

 5.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 76/17 z 3. apríla 2018

Princíp predvídateľnosti rozhodnutí a námietka premlčania vznesená štátom z hľadiska dobrých mravov

 6.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 492/17 zo 17. apríla 2018

K povinnosti vodiča zaistiť pripútanie spolujazdca bezpečnostným pásom z hľadiska jeho trestnej zodpovednosti

 7.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 2324/17 z 18. apríla 2018

Kritérium majetkovej potencionality pri stanovení výšky výživného a právo na slobodnú voľbu povolania

 8.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 14/17 z 9. mája 2018

K možnosti obrátenia dôkazného bremena v medicínskych sporoch

 9.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon PL. ÚS 15/16 zo 16. mája 2018

Objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za porušenie povinnosti vodiča podľa zákona o cestnej premávke nie je protiústavná

10.

Rozsudok Najvyššieho

súdu Kanady

File icon 2018 SCC16 z 20. apríla 2018

Určenie miesta obvyklého pobytu dieťaťa v zmysle Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí a posúdenie námietok maloletého dieťaťa proti navráteniu do krajiny obvyklého pobytu

 

11.

Rozsudok Ústavného

súdu Spolkovej

republiky Nemecko

File icon 2 Bvr 1738/12, 2 Bvr 646/12, 2 Bvr 1068/14, 2 Bvr 1395/13 z 12. júna 2018

Absolútny zákaz štrajku zamestnancov štátnej službe je v súlade so Základným zákonom Spolkovej republiky Nemecko a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

12.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon I. ÚS 2996/17 z 25. mája 2018

Ak musí rodič za účelom styku s dieťaťom prekonať väčšiu vzdialenosť, je "fér", aby negatíva s tým spojené znášali obaja rodičia

13.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 955/18 z 9. júla 2018

K pojmu blízka osoba - priateľstvo môže predstavovať silnejšie puto, než rodinný vzťah

 

Dátum vytvorenia: 12. 2. 2018
Dátum aktualizácie: 1. 8. 2018