Iné ústavné súdy
2017

P.č. Zdroj Označenie veci
1. Nález Ústavného súdu Českej republiky File icon I. ÚS 3308/16 z 19. januára 2017
Úžernícke zmluvy o pôžičke
2. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva

File icon Rozsudok z 24. januára 2017 - Miller a ďalší proti Ministrovi pre vystúpenie z EÚ - podanie oznámenia o vystúpení z EÚ vládou Spojeného kráľovstva adresované Európskej rade musí odsúhlasiť parlament Spojeného kráľovstva

3. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 2904/16 zo 6. februára 2017

Všeobecné súdy musia pri rozhodovaní o trovách konania zohľadňovať špecifické okolnosti prípadu

4. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 2693/16 zo 14. februára 2017

Rozsudok pre uznanie na základe fikcie uznania

5. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 1775/14 z 15. februára 2017

K povinnosti súdu chrániť záujem dieťaťa, aby do dospelosti nevstupovalo so záväzkami, ktoré môžu mať likvidačný charakter

6. Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky

File icon  Pl. ÚS 36/16 z 21. marca 2017

Podmienenosť rozvodu manželstva predchádzajúcim rozhodnutím o pomeroch dieťaťa v období po rozvode

 

7.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 3208/16 z 21. marca 2017

Právo na slobodný prístup k informáciám vs. ochrana práv k výsledkom tvorivej činnosti

8. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 2609/16 z 11. apríla 2017

Právo na slobodu prejavu sudcu a jeho limity

9. Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 2213/16 z 25. apríla 2017

Rešpektovanie kasačnej záväznosti nálezu ústavného súdu a právo na spravodlivý proces

10. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg I. ÚS 3226/16 z 29. júna 2017

Neuznanie zahraničného právneho a faktického rodičovstva jedného z mužov tvoriacich pár rovnakého pohlavia je v rozpore s právom na rodinný život a s najlepším záujmom dieťaťa

 

11.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg III. ÚS 1961/15 z 11. júla 2017

V rámci reštitúcie nie je možné vydať pozemky, pri ktorých nemôže byť umožnená plná realizácia vlastníckeho práva

 

12.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg II. ÚS 22/17 z 8. augusta 2017

Samotný výkon trestu odňatia slobody by nemal byť automaticky považovaný za dôvod upretia styku s maloletým dieťaťom rodičovi, ktorý je vo väzení

 

13.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg I. ÚS 615/17 z 10. augusta 2017

V pochybnostiach o existencii pracovnoprávneho vzťahu musia súdy starostlivo dbať na dodržiavanie záruk spravodlivého súdneho konania a chrániť uchádzača o zamestnanie ako slabšiu stranu

 

14.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg II. ÚS 1260/17 z 15. augusta 2017

V rámci extradičného konania nie je možné vydať osobu, ktorej bol udelený azyl v inom členskom štáte EÚ

 

15.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg I. ÚS 741/17 z 26. septembra 2017

Zastavenie trestného stíhania nemožno považovať za dostatočnú kompenzáciu ujmy spôsobenej neprimeranou dĺžkou trestného stíhania, pokiaľ o neho obvinený nežiadal a nemal žiadnu možnosť sa očistiť

 

16.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg Pl. ÚS 12/17 zo 7. novembra 2017

Rozhodnutie prezidenta republiky o nevymenovaní profesora nemožno žalovať ako nečinnosť

 

17.

Stanovisko pléna Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg Pl. ÚS-st. 45/16 z 28. novembra 2017

Stanovisko pléna Ústavného súdu k posudzovaniu vád dovolaní podaných v občianskoprávnych veciach 

 

Dátum vytvorenia: 13. 2. 2017
Dátum aktualizácie: 12. 12. 2017