Iné ústavné súdy
2019

P.č. Zdroj Označenie veci
1.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon I. ÚS 2845/17 z 8. 1. 2019

Prekážka rozhodnutej veci a znovuotvorenie konania o určenie otcovstva po viac ako 50 rokoch

2.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon II. ÚS 2344/18 z 31.12. 2018

Najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaní o pestúnskej starostlivosti

3.

Stanovisko pléna
Ústavného súdu
Českej republiky

File icon Pl. ÚS-st. 49/18  z 29.1.2019

K prekladu trestného rozkazu do cudzieho jazyka a jeho doručovanie

 4.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon III. ÚS 2204/17 z 12.2.2019

Priznanie odsúdeného k trestnému činu nie je nevyhnutnou podmienkou pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

 5.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon IV. ÚS 2906/18 z 19.2.2019

Náležité odôvodnenie odlišného posúdenia účelovosti ukončenia podnikania rodiča povinného z vyživovacej povinnosti maloletých detí

 6.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon II. ÚS 819/18 z 22.2.2019

Zadržovanie nespornej čiastky nadmerného odpočtu DPH je porušením vlastníckeho práva

 7.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon III. ÚS 4129/18 z 26.2.2019

K povinnosti súdu skúmať, či poskytovať úveru preveril schopnosť splácať úver budúceho dlžníka

 8.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon IV. ÚS 774/18 z 27.2.2019

K začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby v konaní o náhradu škody na zdraví

 9.

Nález Ústavného súdu
Českej republiky

File icon Pl. ÚS 37/16 z 26.2.2019

Predajná doba v maloobchode a veľkoobchode počas štátnych sviatkov

Dátum vytvorenia: 17. 4. 2019
Dátum aktualizácie: 17. 4. 2019