Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva

(Benátska komisia)

Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva  (známejšia pod názvom „Benátska komisia“) bola založená v roku 1990 Výborom ministrov Rady Európy a je jej poradným orgánom v ústavnoprávnych otázkach. Úlohou Benátskej komisie je poskytovať právne poradenstvo členským štátom a najmä pomôcť štátom zosúladiť legislatívu s európskymi a medzinárodnými štandardmi v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Benátska komisia sa postupne rozvinula do medzinárodne uznávaného a nezávislého poradenského orgánu v ústavných otázkach.

Benátska komisia je zložená z nezávislých  expertov a odborníkov, ktorí získali medzinárodné uznanie svojím pôsobením v demokratických inštitúciách alebo svojím prínosom k rozvoju právnej a politickej vedy. Sú to najmä známe osobnosti z univerzitného prostredia, odborníci pre ústavné a medzinárodné právo, ústavní sudcovia alebo sudcovia najvyšších súdov, členovia národných parlamentov a vysokí štátni úradníci. 


Členovia Benátskej komisie sú volení členskými štátmi Benátskej komisie na funkčné obdobie štyroch rokov. Od decembra 2009 je predsedom Benátskej komisie Gianni Buquicchio.

Sídlom stáleho sekretariátu Benátskej komisie je Štrasburg. Plenárne zasadnutia sa uskutočňujú štyrikrát ročne spravidla v Benátkach (marec, jún, október, december). 

Benátska komisia poskytuje členským štátom právne poradenstvo v podobe stanovísk k návrhom právnych predpisov alebo už k platným právnym predpisom, ktoré jej boli predložené na posúdenie. Vypracováva štúdie a správy o aktuálnych otázkach, ktoré sú prerokované a prijaté na plenárnom zasadnutí. Názory, pripomienky, resp. návrhy obsiahnuté v záverečnom stanovisku Benátskej komisie nie sú pre žiadateľa záväzné, ale majú vysokú odbornú úroveň a sú chápané ako nestranný názor nezávislých expertov prispievajúci k zlepšeniu úrovne predloženého ústavného alebo zákonného textu. V ich dôsledku sa štát – žiadateľ – môže vyhnúť závažným vnútroštátnym či medzinárodným problémom, k  vzniku ktorých by mohlo dôjsť v dôsledku nutnosti rešpektovať neštandardnú ústavnú alebo zákonnú normu.

Vláda Slovenskej republiky menovala predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivettu Macejkovú za stálu členku Benátskej komisie v roku 2007. Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová je zastupujúcou členkou Benátskej komisie od roku 2012.

 

Štatút Benátskej komisie
Rokovací poriadok Benátskej komisie

 

P.č. Označenie veci
1
2

 

Správy o činnosti liaison officerov

Ústavného súdu Slovenskej republiky pri Benátskej komisii

P.č. Označenie veci
1 Správa o úlohách a činnosti liaison officerov Benátskeho fóra Benátskej komisie pôsobiacich na Ústavnom súde Slovenskej republiky za rok 2016
2
3

 

Deklarácie Benátskej komisie

P.č. Označenie veci
1 File icon Deklarácia Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských štátoch
2 File icon Vyjadrenie Asociácie ústavných súdov krajín baltického a čiernomorského regiónu (BBCJ), ktorým sa pridáva k deklarácii Benátskej komisie

 

Všetky stanoviská a súvisiace dokumenty môžete nájsť na oficiálnej stránke Benátkej komisie v pôvodnom znení: http://www.venice.coe.int/webforms/events/

Dátum vytvorenia: 27. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 2. 2018