Súdny dvor Európskej únie

 

Súdny dvor Európskej únie je súdnym orgánom Európskej únie a jednou z jej siedmych základných inštitúcii. Bol zriadený v roku 1952 pod názvom Súdny dvor Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, v roku 1958 bol premenovaný na Súdny dvor Európskych spoločenstiev a od roku 2009, keď nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, existuje pod svojím súčasným názvom. Od jeho vzniku je jeho sídlom Luxemburg. Skladá sa z troch súdov: Súdneho dvora, Všeobecného súdu (zriadeného v roku 1988) a Súdu pre verejnú službu (zriadeného v roku 2004).

Súdny dvor Európskej únie je viacjazyčnou inštitúciou. Jazykom konania môže byť ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Členské štáty a orgány Európskej únie zastupuje v konaniach splnomocnený zástupca, ostatní účastníci musia byť v konaní zastúpení advokátom, ktorý má oprávnenie zastupovať klientov pred súdmi členského štátu Európskej únie. Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov, ale trovy právneho zastúpenia Súdny dvor Európskej únie účastníkom nenahrádza. Ak niektorý účastník konania nie je schopný úplne alebo čiastočne znášať trovy konania, môže, bez toho, aby bol zastúpený advokátom, požiadať o priznanie pomoci súvisiacej s trovami konania. K žiadosti treba pripojiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce naliehavú situáciu, v ktorej sa tento účastník konania nachádza.

 

Súdny dvor

 

Súdny dvor sa skladá zo sudcov (podľa počtu členských štátov, jeden sudca za členský štát, momentálne 28) a generálnych advokátov (spolu 11, z toho 6 pozícii pre veľké členské štáty a 5 rotuje medzi ostatným členskými štátmi). Sudcovia a generálni advokáti sú vymenovaní po vzájomnej dohode vlád členských štátov po porade s výborom povereným poskytnutím stanoviska o vhodnosti kandidátov navrhnutých na výkon dotknutých funkcií. Ich funkčné obdobie je šesťročné s možnosťou opätovného vymenovania. Súdny dvor môže zasadať v pléne, vo veľkej komore (15 sudcov), alebo v komorách zložených z troch alebo piatich sudcov. Generálni advokáti sa zúčastňujú činnosti Súdneho dvora tým, že prednášajú úplne nestranne a nezávisle právne stanoviská nazývané „návrhy“ vo veciach, ktoré im boli predložené.

Súdny dvor prejednáva prejudiciálne otázky podávané vnútroštátnymi súdmi o výklad práva Európskej únie, žaloby o nesplnenie povinností členskými štátmi, ktoré im vyplývajú z práva Európskej únie, žaloby o zrušenie normatívneho právneho aktu (najmä nariadenia, smernice) inštitúcie, orgánu alebo agentúry Európskej únie, žaloby na nečinnosť inštitúcie, orgánu alebo agentúry Európskej únie, odvolania obmedzené na právne otázky proti rozsudkom a uzneseniam Všeobecného súdu a výnimočne aj dovolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, ktorými sa rozhoduje o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu.

 

Všeobecný súd

 

Všeobecný súd (pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 sa nazýval Súd prvej inštancie) sa skladá z najmenej jedného sudcu za každý členský štát (38 sudcov v roku 2016). Sudcovia sú vymenovaní po vzájomnej dohode vlád členských štátov po porade s výborom, ktorého úlohou je poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu. Ich mandát je šesť rokov s možnosťou opätovného vymenovania. Na rozdiel od Súdneho dvora na Všeobecnom súde nepôsobia stáli generálni advokáti. Vykonávaním ich úlohy však môže byť výnimočne poverený sudca. O veciach, ktoré sú predložené Všeobecnému súdu, sa rozhoduje v komorách zložených z piatich alebo troch sudcov, pričom v niektorých prípadoch rozhoduje samosudca. Môže tiež zasadať vo veľkej komore (pätnástich sudcov), ak to odôvodňuje právna zložitosť alebo dôležitosť veci.

Všeobecný súd rozhoduje v prvom stupni o žalobách podaných fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré smerujú k zrušeniu individuálnych právnych aktov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie, ktoré sú im určené alebo ktoré sa ich priamo a osobne dotýkajú, o žalobách podaných členskými štátmi proti Európskej komisii, alebo proti Rade EÚ, o žalobách smerujúcich k náhrade škody spôsobenej inštitúciami alebo orgánmi a agentúrami Európskej únie, o žalobách založených na zmluvách uzatváraných Európskou úniou, ktoré výslovne stanovujú právomoc Všeobecného súdu, o žalobách vo veciach duševného vlastníctva podaných proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a proti Úradu Spoločenstva pre ochranu odrôd rastlín a o odvolaniach obmedzených na právne otázky proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu. Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu možno v lehote dvoch mesiacov podať na Súdny dvor odvolanie, ktoré ale musí byť obmedzené na právne otázky.

 

Súd pre verejnú službu

 

Súd pre verejnú službu je zložený zo siedmich sudcov, ktorých vymenúva Rada EÚ na obdobie šiestich rokov s možnosťou opätovného vymenovania. K týmto sudcom sa môžu pripojiť zastupujúci sudcovia, ktorých úlohou je nahradiť neprítomnosť sudcov, ktorí sa dlhodobo nemôžu zúčastniť na prejednávaní vecí. Keďže počet sudcov nezodpovedá počtu členských štátov, pri vymenúvaní sudcov dbá Rada EÚ na vyrovnané zloženie Súdu pre verejnú službu, na čo možno najširšom zemepisnom základe a na čo najširšie možné zastúpenie vnútroštátnych právnych systémov. Súd pre verejnú službu zasadá v komorách zložených z troch sudcov. Ak to však odôvodňuje zložitosť alebo dôležitosť právnych otázok, vec môže byť pridelená plénu. Okrem toho v prípadoch stanovených jeho rokovacím poriadkom môže Súd pre verejnú službu rozhodovať v päťčlennej komore alebo samosudcom.

Súd pre verejnú službu je príslušný v prvom stupni rozhodovať spory medzi Európskou úniou a zamestnancami inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie. Nemôže rozhodovať spory medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi a ich zamestnancami. Proti rozhodnutiam vydaným Súdom pre verejnú službu možno v lehote dvoch mesiacov podať na Všeobecnom súde odvolanie obmedzujúce sa na právne otázky.

Podrobnejšie informácie o zložení, právomociach a konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie, respektíve jeho jednotlivých súdoch sú dostupne v slovenskom jazyku na stránke: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/sk/

 

Dátum vytvorenia: 7. 9. 2016
Dátum aktualizácie: 7. 9. 2016