Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len „zákon č. 327/2005 Z. z.), ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Uvedeným zákonom sú ustanovené podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci a inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci.

 

V prípade ak žiadateľ spĺňa podmienky vzniku nároku na právnu pomoc, Centrum právnej pomoci mu poskytne komplexnú právnu pomoc bez jeho finančnej účasti, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

 

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci upravuje § 6 zákona č. 327/2005 Z. z. podľa ktorého fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

- jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

- nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

- hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

 

Od 1. januára 2012 sťažovateľa, ktorý v konaní pred ústavným súdom požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, ústavný súd odkáže na Centrum právnej pomoci (http://www.centrumpravnejpomoci.sk/). O tejto možnosti ústavný súd sťažovateľa poučí.

Fyzická osoba môže požiadať Centrum právnej pomoci o poskytnutie právnej pomoci, resp. o predbežnú konzultáciu aj v čase pred podaním sťažnosti ústavnému súdu.

 

Pokiaľ ide o poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci v konaní pred ústavným súdom, podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. č. 327/2005 Z. z. sa tento zákon vzťahuje okrem iného aj na poskytovanie právnej pomoci

- v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred ústavným súdom

- v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred ústavným súdom.

 

Centrum právnej pomoci má 12 kancelárií v nasledovných mestách:

 


Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 / 242 00 26
       048 / 242 00 28
Mobil: 0918 644 615
E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
Tel: 02 / 496 835 21
Mobil: 0918 644 327
E-mail: 
info.ba@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Tel: 054/242 00 81
Mobil: 0917 204 751

E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 88
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3
Tel: 037 / 242 00 55
Mobil: 0915 986 215
E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice
Tel: 055 / 242 00 21
Mobil: 0917 992 116
E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
P.O. BOX 216
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 044 / 242 00 51
Mobil: 0907 934 559
E-mail: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Prešov
Slovenská 40
080 01 Prešov
Tel: 051 /242 00 91
Mobil: 0917 992 117

E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk


Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047 / 242 00 61
Mobil: 0917 457 011

E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

 

Kancelária Humenné
Lipová 1
066 01 Humenné
Tel: 057 / 242 00 11

 

E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

 

Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Tel: 032 / 242 00 24
Mobil: 0907 357 892
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom
Tel: 045/242 00 21


E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Žilina
Národná 34
P.O. BOX B10
011 00 Žilina
Tel: 041 / 24 20 031
Mobil: 0907 936 945
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

Viac údajov o podmienkach vzniku nároku na poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci a ním poskytovanom právnom poradenstve je možné nájsť na internetovej stránke http://www.centrumpravnejpomoci.sk/.

Dátum vytvorenia: 7. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 6. 2017