Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje

literárnu súťaž na tému: „Spravodlivosť – mýtus alebo realita?
a

výtvarnú súťaž na tému: „Sila spravodlivosti

 

Pravidlá súťaží:

Literárna súťaž

vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
téma: „Spravodlivosť – mýtus alebo realita?

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ako aj pre študentov gymnázií a stredných škôl.
Rozsah: 2 normostrany, resp. 7 000 znakov vrátane medzier
Text musí byť označený menom a priezviskom autora/autorky a adresou školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 17. septembra 2021 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: Literárna súťaž.

 

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s iniciálami výhercu. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 29. októbra 2021, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 29. októbra 2021 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Téma: „Sila spravodlivosti

 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.
Formát: výkres A3
Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika
Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora a adresu školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do  17. septembra 2021 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice.

Obálku označte, prosím, heslom: Výtvarná súťaž.

 

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s iniciálami výhercu. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 29. októbra 2021, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 29. októbra 2021 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť aj vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, sa vyžaduje súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Vzor prihlášky je k stiahnutiu na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu  na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou doručiť poštou alebo doniesť do podateľne ústavného súdu, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku, nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou neobsahuje naskenovaný alebo sfotený podpis nositeľa rodičovských práv a povinností, musí osoba udeľujúca súhlas v tele e-mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 055/7207295, resp. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu hovorca@ustavnysud.sk .

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk
a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) https://www.coe.int/en/web/cepej .
 

 

Zásady spracovania osobných údajov:

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci, resp. nositeľ rodičovských práv a povinností (ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, vek, meno a priezvisko nositeľa rodičovských práv a povinností, ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov, názov a adresa školy, adresa trvalého pobytu a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2021.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk .

Dátum vytvorenia: 14. 4. 2021
Dátum aktualizácie: 15. 7. 2021