V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“.       

Obe súťaže sú určené pre žiakov základných škôl, ako aj študentov gymnázií a stredných škôl.

Bližšie informácie o podmienkach súťaže sú uvedené nižšie:

 

Literárna súťaž

 Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

na tému

Keby som bol sudcom ústavného súdu...

 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ako aj pre študentov gymnázií  a stredných škôl.

Rozsah: 2 normostrany, resp. 7 000 znakov vrátane medzier.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora/autorky a adresou školy.

Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do 23. septembra 2019
na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: Literárna súťaž.

Práce budú vyhodnotené a prezentované v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2019 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Tri najlepšie slohové práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a publikované na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk).

 

Výtvarná súťaž

 Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

na tému

Na váhach spravodlivosti

 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií  a stredných škôl.

Formát: výkres A3.

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.

Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora, vek autora a adresu školy.

Súťažné práce je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do  23. septembra 2019
na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice.

Obálku označte, prosím, heslom: Výtvarná súťaž.

Práce budú vyhodnotené a vystavené v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2019 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Tri najlepšie práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk).

 

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 055/7207295, resp.
0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu info@ustavnysud.sk alebo hovorca@ustavnysud.sk.

Dátum vytvorenia: 4. 6. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 9. 2019