Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje

 

literárnu súťaž na tému: „Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti
a výtvarnú súťaž na tému: „Sen o spravodlivosti

 

Pravidlá súťaží:

 

Literárna súťaž

vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

téma: „Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ako aj pre študentov gymnázií a stredných škôl.

Rozsah: 2 normostrany, resp. 7000 znakov vrátane medzier

Text musí byť označený menom a priezviskom autora a adresou školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 16. septembra 2022

na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: Literárna súťaž.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2022, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2022 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Sen o spravodlivosti

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.

Formát: výkres A3

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika

Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora a adresu školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do  16. septembra 2022

na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice.

Obálku označte, prosím, heslom: Výtvarná súťaž.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2022, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2022 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, sa vyžaduje súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Vzor prihlášky je k stiahnutiu na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu  na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou doručiť poštou alebo doniesť do podateľne ústavného súdu, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku, nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou neobsahuje naskenovaný alebo sfotený podpis nositeľa rodičovských práv a povinností, musí osoba udeľujúca súhlas v tele e-mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu hovorca@ustavnysud.sk .

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk .

 

Zásady spracovania osobných údajov:

 

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci, resp. nositeľ rodičovských práv a povinností (ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, vek, meno a priezvisko nositeľa rodičovských práv a povinností, ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov, názov a adresa školy, adresa trvalého pobytu a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2022.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk .

Dátum vytvorenia: 31. 3. 2022
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2022