Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

pri príležitosti 30. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky

vyhlasuje

súťaž na tému: „Význam a úloha ústavného súdu počas 30 rokov jeho fungovania

 

Pravidlá súťaže:

 

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Význam a úloha ústavného súdu počas 30 rokov jeho fungovania

Forma: esej alebo odborný článok

 

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora s uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje.

Pokyny pre autorov na stiahnutie na tomto odkaze.

 

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk, alebo zaslať poštou na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, prípadne doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 14. septembra 2023.

 

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: „Súťaž VŠ“.

 

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Výherné práce budú zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora a uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 30. novembra 2023, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 30. novembra 2023 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť aj vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vzor prihlášky je na stiahnutie na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk, alebo doručiť poštou, prípadne doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky.

S ďalšími otázkami sa neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu sutaze@ustavnysud.sk .

 

 

Zásady spracovania osobných údajov:

 

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, názov a fakulta vysokej školy, adresa trvalého pobytu a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2023.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk.

 

 

 

Dátum vytvorenia: 14. 2. 2022
Dátum aktualizácie: 29. 3. 2023