Plné využívanie elektronických služieb poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v jeho PDF podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). Detailný návod pre prácu s elektronickými formulármi nájdete v príručke k elektronickým službám ÚS SR.

Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR

Tento formulár slúži na elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Možno ním iniciovať všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Upozornenie: Elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, je potrebné doručiť podpísaný originál splnomocnenia Ústavnému súdu Slovenskej republiky poštou alebo osobne.

Linka na formulár

Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR

Tento formulár slúži na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr doručeného podania.

Upozornenie: Elektronické doplnenie podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Linka na formulár

Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou.

Linka na formulár

Podanie sťažnosti na ÚS SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov.

V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár „Podanie na začatie konania pred ÚS SR“.

Upozornenie: Elektronické podanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, je potrebné doručiť podpísaný originál splnomocnenia Ústavnému súdu Slovenskej republiky poštou alebo osobne.

Linka na formulár

Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na ÚS SR

Tento formulár poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Linka na formulár

 

Dátum vytvorenia: 2. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 4. 6. 2018