Ročná účtovná závierka

Ročné účtovné závierky Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, pozostávajúce zo Súvahy, Výkazu zisku a strát a Poznámok, sú umiestnené vo verejne prístupnom „Registri účtovných závierok“ na www.registeruz.sk.
Vypísaním názvu inštitúcie (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky) alebo uvedením  jej IČO (31947000) sa umožní prístup do ročných účtovných závierok od roku 2009. 
Create Date: 19. 6. 2015
Last Modified: 4. 4. 2017