INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ v súlade s čl. 13 Nariadenia a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

1.   Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, so sídlom Hlavná 110, Košice, rozpočtová organizácia (ďalej aj „prevádzkovateľ“).

2.   Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk

Informácie o spracúvaných osobných údajoch pre dotknuté osoby

Práva dotknutej osoby vo všeobecnosti :

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • - Kategórie osobných údajov a účel ich spracúvania;
 • - Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované;
 • - Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá jej určenia;
 • - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • - Zdroj osobných údajov, pokiaľ neboli získané od dotknutej osoby;
 • - Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil  nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tak bez zbytočného odkladu urobiť, ak  je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • - Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • - Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň  neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • - Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a 2 Nariadenia;
 • - Osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • - Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
 • - Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • - na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • - z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • - na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
 • - na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • - dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • - spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • - prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • - dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, za splnenia dvoch podmienok:

 • - spracúvanie sa zakladá na súhlase dotknutej osoby  alebo na zmluve a
 • - spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Tým nie sú dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dozorným orgánom sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá  vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „GDPR – odvolanie súhlasu“).

Dátum vytvorenia: 29. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 30. 5. 2018