Informácie podľa čl. 13,14 nariadenia o spracúvaných osobných údajoch dotknutých osôb prevádzkovateľom – Kanceláriou Ústavného súdu SR :

 1. 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

 1. 2. Zodpovedná osoba a kontaktné údaje

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk

 1. 3. Spracúvanie osobných údajov na účely:
 • ⚬ ochrany majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom  
  ⚬ jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa
 • ⚬ evidencie a zverejňovania zmlúv faktúr a objednávok
 • ⚬ verejného obstarávania
 • ⚬ správy registratúry
 • ⚬ evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z.
 • ⚬ spracovávania zvukových záznamov z pojednávaní
 • ⚬ súdnej agendy
 • ⚬ vybavovania sťažností podľa zákona o sťažnostiach
 • ⚬ ochrany osobných údajov pred zverejnením
 • ⚬ databázy autorít knižničného fondu.
 • ⚬ organizovanie a vyhodnotenie súťaží

 

 1. 4. Právne základy spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov  na účely  ochrany majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

 • ⚬ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • ⚬ zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ⚬ zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
 •  

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa

 • ⚬ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • ⚬ zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 •  

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely vstupov do priestorov prevádzkovateľa

 • ⚬ čl. 6 ods.1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
 • ⚬ zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ⚬ zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
 •  

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely evidencie a zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok

 • ⚬ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • ⚬ nariadenie vlády č.498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti a informácie o uzatvorení zmluvy
 • ⚬ zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely verejného obstarávania

 • ⚬ zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely správy registratúry

 • ⚬ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ⚬ vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ⚬ vyhláška č.410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • ⚬ zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • ⚬ zákon č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o dôveryhodných službách)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na  účely  evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z.

 • ⚬ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely spracúvania zvukových záznamov z pojednávaní

 • ⚬ zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
 • ⚬ zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely súdnej agendy

 • ⚬ zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
 • ⚬ zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  ⚬ zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  ⚬ zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
  ⚬ spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 114/1993 Z. z.
  ⚬ zákon č. 595/2003 Z. z.  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
  ⚬ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  ⚬ zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely vybavovania sťažností podľa zákona o sťažnostiach

 • ⚬ zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • ⚬ zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely ochrany osobných údajov pred zverejnením

 • ⚬ zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
  ⚬ zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  ⚬ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
  ⚬ nariadenie vlády č.498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti a informácie o uzatvorení zmluvy

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely databázy autorít knižničného fondu

 • ⚬ zákon č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 • ⚬ vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach
 • ⚬ zákon č.185/2015 Z. z. Autorský zákon
 •  

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely organizovania a vyhodnotenia súťaží

 • ⚬ súhlas dotknutej osoby, resp. nositeľa rodičovských práv a povinností, ak dotknutá osoba nedovŕšila 16 rokov

 

 1. 5. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

- kamerový monitorovací systémz dôvodu ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti objektu,

- jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu identifikácie fyzickej osoby prijednorazovom vstupe do priestorov spoločnosti.

 

 1. 6. Kategórie príjemcov: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti.

 

 1. 7. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.

 

 1. 8. Doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi, registratúrnym poriadkom, registratúrnym plánom a zásadami spracovania osobných údajov.

 

 1. 9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a na opravu. Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony, nie je možné namietať priamy marketing, nakoľko sa pre tento účel spracúvanie osobných údajov nevykonáva. Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.

 1. 10. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.
 2. 11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

 1. 12. Poskytovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na účely  monitorovania priestoru kamerovým systémom je oprávneným záujmom prevádzkovateľa, ktorý spracúvanie údajov vykonáva z dôvodu ochrany majetku a zaistenia bezpečnosti objektu. V prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov na účely jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa je oprávneným záujmom prevádzkovateľa; prevádzkovateľ spracúvanie údajov vykonáva z dôvodu vedenia evidencie dotknutých  osôb pri vstupe do priestorov spoločnosti ako súčasť fyzickej a objektovej bezpečnosti a v prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov nie je možné umožniť dotknutej osobe vstup do objektu.  

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie zásahov je zákonnou požiadavkou;  dotknutá osoba má povinnosť preukázať svoju  totožnosť. 

 

 1. 13. Spracúvanie osobných údajov nie je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
Dátum vytvorenia: 29. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2020