JUDr. Jana Baricová

sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky​ ​Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Meno a priezvisko: Jana  Baricová

Titul: JUDr.

Dátum a miesto narodenia: 20. novembra  1953, Vysoké Mýto, Česká republika

Národnosť: česká

Rodinný stav: vydatá

 

 

Vzdelanie

1973 – 1976                           Masarykova univerzita v Brne (v tom čase Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Právnická fakulta

1976 – 1978                           Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore: právo

1981                                       Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška v študijnom odbore: právo,
                                               udelenie akademického titulu iuris utriusque doctor (JUDr.)

1996                                       stáž na súdoch a správe súdov v USA a v Spolkovej republike Nemecko

1997 – 2003                           špeciálne kurzy, semináre a študijné pobyty v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd,
                                               rodinného práva a práva Európskej únie (napr. Trier, 1993 a 1995, Edinburg 1997,
                                               Hertogenbosch, 1998, , Cambridge 1998, Štokholm 1998, Kodaň 1998, Viedeň 2002, Brusel 1992 – 2003)

2001 – 2002                           kurz „Vzdelávanie sudcov sudcami v komunitárnom práve“ – Praha

2007, 2009, 2011, 2014         semináre na Súdnom dvore Európskej únie – Luxemburg

2008                                       stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky

 

Pracovné skúsenosti

1978 – 1981                            Krajský súd v Bratislave – justičná čakateľka

1981 – 1985                            Okresný súd Bratislava – vidiek – sudkyňa

1985 – 1990                            Okresný súd Bratislava – vidiek – námestníčka predsedu súdu

1990 –1997                             Krajský súd v Bratislave – sudkyňa

1993 – 2004                            Krajský súd v Bratislave – predsedníčka odvolacieho senátu

1992 a 1997 – 2004                Krajský súd v Bratislave – podpredsedníčka krajského súdu pre občianskoprávny úsek a od roku 1999 aj pre správny úsek

2005 – 2007                            Najvyšší súd Slovenskej republiky – sudkyňa, členka správneho kolégia

2007 – 2014                            Najvyšší súd Slovenskej republiky – predsedníčka senátu správneho kolégia

2008 – 2014                            Najvyšší súd Slovenskej republiky – zástupkyňa predsedníčky správneho kolégia

2014 – súčasnosť                  Ústavný súd Slovenskej republiky – sudkyňa

od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky​ ​Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Pedagogická a vedecko-výskumná a legislatívna činnosť

1991 – súčasnosť                  prednášateľka a lektorka pre viaceré druhy právnickej profesie v odbore civilného práva procesného,
                                                 medzinárodného práva súkromného a procesného, práva Európskej únie, rodinného práva, 
                                                 správneho súdnictva i ústavného práva

1993 – 2004                            členka viacerých legislatívnych komisií (Občiansky súdny poriadok, zákon o sudcoch a prísediacich,
                                                zákon o súdoch, zákon o rodine, zákon o sociálnej pomoci, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)

2001 – 2003                            koordinátorka za Slovenskú republiku pre subprojekt – vnútorná revízia súdov (Twinning) v rámci tohto projektu
                                                – semináre pre sudcov a riadiacich pracovníkov a vypracovanie návrhu zákona a metodickej príručky

­2002 – 2003                            zabezpečenie vzdelávania sudcov a iných zamestnancov pre azylové súdnictvo

2003 – 2004                            semináre pre nadáciu Úsmev ako dar o rodinnom práve

2004 – 2008                            zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej justičnej sieti v civilných veciach a v obchodných veciach

2005súčasnosť                  externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

2007 – 2015                            externá členka pedagogického zboru Paneurópskej vysokej škole práva v učebnom predmete: občianske právo procesné

2011 – súčasnosť                  členka Komisie pre rigorózne skúšky na Katedre správneho  a environmentálneho práva
                                                Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2012 – 2016                            ad hoc sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva

2012 – 2018                            podpredsedníčka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného

2015 – súčasnosť                  členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva

 

Členstvo v medzinárodných komisiách

2004 – 2008                             Európska justičná sieť v civilných veciach a v obchodných veciach

2012 – 2019                             náhradná členka  Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva
                                                 (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach).

2019 – súčasnosť                   členka  Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva
                                                 (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach).

Jazykové spôsobilosti           český, anglický, nemecký, ruský

Ocenenia                                ceny udelené spoločnosťou Karlovarské právnické dny:

                                                 SR 1. miesto – Správny súdny poriadok. Komentár (2018)

                                                 Autorská cena – Civilný sporový poriadok. Komentár (2017)

                                                 Autorská cena – Občiansky súdny poriadok - komentár (2015)

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 10. júla 2014.

Publikačná činnosť - výber
Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 6. 2. 2020
Dátum aktualizácie: 27. 1. 2021