JUDr. Jana Laššáková
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1952

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1976 a následne vykonala rigoróznu skúšku z odboru občianskeho práva procesného. V  rokoch 1976 – 1993 pôsobila v  podnikovej sfére ako podniková právnička a neskôr ako vedúca právneho odboru. Podieľala sa na príprave zákona o komerčných právnikoch a po jeho schválení v Národnej rade Slovenskej republiky bola ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky v mesiaci marec 1991 vymenovaná do Dočasného výboru komerčných právnikov. Do zoznamu komerčných právnikov bola zapísaná v  júni 1991, ale prax komerčnej právničky začala vykonávať od apríla 1993. Po zlúčení Komory komerčných právnikov s Advokátskou komorou sa v roku 2004 stala advokátkou. V decembri 2017 ukončila výkon advokácie. Počas svojej právnej praxe pôsobila ako členka v Predsedníctve Komory komerčných právnikov, jej skúšobnej komisii a  aj ako členka Stáleho rozhodcovského súdu Komory komerčných právnikov. V rokoch 2011 – 2017 bola členkou skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre advokátske skúšky. Ako komerčná právnička vykonávala prednáškovú činnosť so zameraním na pracovné a obchodné právo pre právnické povolania a hospodársku sféru. Je spoluautorkou Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020). V roku 2002 bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobila necelých päť funkčných období. Vykonávala funkciu predsedníčky výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, podpredsedníčku mandátového a  imunitného výboru, ústavnoprávneho výboru a  v  rokoch 2012 – 2016 bola podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky. Mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky jej zanikol 13. decembra 2017. Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 14. decembra 2017.

Dátum vytvorenia: 6. 3. 2018
Dátum aktualizácie: 4. 5. 2022