Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Právne postavenie Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „Kancelária“) je upravené v § 29 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 314/2018 Z. z. o ústavnom súde). V súlade s daným ustanovením je Kancelária štátnou rozpočtovou organizáciou a plní úlohy:

 • spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“),
 • zabezpečuje odbornú podporu,
 • vyplývajúce z čl. 124 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky,
 • vyplývajúce z ďalších právnych predpisov.
Organizačným útvarom Kancelárie je detašované pracovisko Kancelárie so sídlom v Bratislave.
Úlohy Kancelárie sú zabezpečované štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme (§ 30 zákona č. 314/2018 Z. z. o ústavnom súde).
Kancelária je v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe služobným úradom pre štátnych zamestnancov. Voči týmto zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcim  práce  vo verejnom záujme zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa.
Kancelária ako služobný úrad okrem iného:
 1. a) plní úlohy a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 314/2018 Z. z. o ústavnom súde, zo Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaného pod č. 114/1993 Z. z.,  ako aj  z ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. b) vedie evidenciu došlých podaní a návrhov v konaní pred ústavným súdom, a spravuje špecializovaný informačný systém ústavného súdu určený na ich evidenciu (Manažment konaní),
 3. c) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a plní úlohy a povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov v tejto oblasti, vrátane archivácie dokumentov,
 4. d) plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe majetku štátu a pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu, ako samostatnej rozpočtovej kapitoly,
 5. e) vydáva služobné predpisy, ktoré upravujú podrobnosti vykonávania štátnej služby,
 6. f) vydáva interné smernice a interné predpisy upravujúce podmienky a podrobnosti výkonu svojich úloh,
 7. g) kontroluje dodržiavanie zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov na jeho vykonanie a služobných predpisov, interných smerníc a iných vnútorných predpisov.
Postavenie a úlohy Kancelárie upravuje:
 1. A) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29 až 31,
 2. B) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. C) Zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 12. 2018