Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2022

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 534/2021 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2022. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol upravený k 10.11..2022 takto:

Príjmy kapitoly kód zdroja 111:        9 900,00 €
Príjmy kapitoly kód zdroja 72e:          100,00 €
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 8 912 411,93 €
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
4 074 181,00 €
Kapitálové výdavky

1 638 405,64 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2022:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

 6 962 458,43 €

 1 949 953,50 €

 

V Košiciach  10.11.2022

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 11. 2022