Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2017

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 29. novembra 2016 zákonom č. 357/2016 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2017. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2017 vrátane rozpočtových opatrení k 11. 7. 2017 takýto:

Príjmy kapitoly      10 000,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 4 972 003,00
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
2 636 739,00 €
Kapitálové výdavky    189 174,00 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2017:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

4 501 388,00

   470 615,00 €

 

V Košiciach 11. 7. 2017

                                                                                        Ing. Tomáš Mosný, v. r .
                                                                         vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR                                                                                                                           
                                                                                      

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 11. 7. 2017