Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2018

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 13. decembra 2017 zákonom č. 333/2017 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2018. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2018 vrátane rozpočtových opatrení k 29. 3. 2018 takýto:

Príjmy kapitoly      12 000,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 5 272 443,20
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
2 744 192,00 €
Kapitálové výdavky    278 695,20 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2018:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

4 745 207,00

   527 236,20 €

 

V Košiciach 29. 3. 2018

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 5. 2018