Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2023

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2023. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je takýto:

Príjmy kapitoly kód zdroja 111:        9 900,00 €
Príjmy kapitoly kód zdroja 72e:           100,00 €
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie 8 147 620,00 €
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
4 375 032,00 €
Kapitálové výdavky

   145 600,00 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2023:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

7 032 256,00 €

1 115 364,00 €

 

V Košiciach  2.1. 2023

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 2. 1. 2023