Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2018

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 13. decembra 2017 zákonom č. 333/2017 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2018. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2018 vrátane rozpočtových opatrení k 13. 2. 2018 takýto:

Príjmy kapitoly      12 000,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 5 197 730,20
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
2 744 192,00 €
Kapitálové výdavky    203 982,20 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2018:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

4 670 494,00

   527 236,20 €

 

V Košiciach 13. 2. 2018

                                                                                        Ing. Tomáš Mosný, v. r .
                                                                         vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR                                                                                                                           
                                                                                      

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 14. 2. 2018