Zoznam utajovaných skutočností Ústavného súdu Slovenskej republiky

     Utajovaná skutočnosťStupeň
utajenia
Oblasť utajovaných skutočností
v zmysle § 1 NV č. 216/2004 Z. z.
                            Odôvodnenie
Utajované skutočnosti postúpené ústavnému súdu v súvislosti s konaním pred ústavným súdom.V, D, T, PTa), b), c), d), j), s)Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť až k vážnemu ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť až mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
Záznamy (zvukové, písomné a iné) z rokovaní pléna a senátov ústavného súdu, ak obsahujú utajované skutočnosti.V,D,T,PTa), b), c), d), j), s)Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť až k vážnemu ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť až mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti, a s týmto súvisiaca dokumentácia.V,D,Ta), b), c), d), j), s)Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť k  ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
Písomné podania alebo ich časti fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých vyšli najavo skutočnosti, ktoré sú utajovanými skutočnosťami.V,D,Ta), b), c), d), j), s)Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť k  ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
Systém a organizácia ochrany ústavného súdu a chránených osôb.Vd), e)Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Projektová dokumentácia zabezpečenia chránených priestorov a objektov kategórie D, T a PT mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami.V, Do)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany chránených priestorov ústavného súdu, a tým k vytvoreniu podmienok na ich narušenie a možným únikom utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov ústavného súdu a mohla by tak vzniknúť až jednoduchá ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti    a objektovej bezpečnosti chránených priestorov a objektov kategórie D, T a PT.Do)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany chránených priestorov ústavného súdu, a tým k vytvoreniu podmienok na ich narušenie a možným únikom utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov ústavného súdu a mohla by tak vzniknúť jednoduchá ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
Bezpečnostný projekt na technické prostriedky.Vm), o)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií.Vm), o)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Zásady, predpisy, metodické pokyny a pravidlá šifrovej ochrany informácií.Vo)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií.Vm), o)Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

Košice 1. 1. 2010

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 19. 6. 2015