Zoznam utajovaných skutočností Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

P.č.      Utajovaná skutočnosť Stupeň
utajenia
Oblasť utajovaných skutočností
v zmysle § 1 NV č. 216/2004 Z. z.
                            Odôvodnenie
1 Utajované skutočnosti postúpené ústavnému súdu v súvislosti s konaním pred ústavným súdom. V, D, T, PT a), b), c), d), j), s) Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť až k vážnemu ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť až mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
2 Záznamy (zvukové, písomné a iné) z rokovaní pléna a senátov ústavného súdu, ak obsahujú utajované skutočnosti. V,D,T,PT a), b), c), d), j), s) Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť až k vážnemu ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť až mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
3 Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti, a s týmto súvisiaca dokumentácia. V,D,T a), b), c), d), j), s) Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť k  ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
4 Písomné podania alebo ich časti fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých vyšli najavo skutočnosti, ktoré sú utajovanými skutočnosťami. V,D,T a), b), c), d), j), s) Neoprávnenou manipuláciou s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť k  ohrozeniu štátnych záujmov alebo verejných záujmov a právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
5 Systém a organizácia ochrany ústavného súdu a chránených osôb. V d), e) Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
6 Projektová dokumentácia zabezpečenia chránených priestorov a objektov kategórie D, T a PT mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami. V, D o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany chránených priestorov ústavného súdu, a tým k vytvoreniu podmienok na ich narušenie a možným únikom utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov ústavného súdu a mohla by tak vzniknúť až jednoduchá ujma na záujmoch Slovenskej republiky adekvátne so stupňom utajenia.
7 Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti    a objektovej bezpečnosti chránených priestorov a objektov kategórie D, T a PT. D o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany chránených priestorov ústavného súdu, a tým k vytvoreniu podmienok na ich narušenie a možným únikom utajovaných skutočností, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov ústavného súdu a mohla by tak vzniknúť jednoduchá ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
8 Bezpečnostný projekt na technické prostriedky. V m), o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
9 Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií. V m), o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
10 Zásady, predpisy, metodické pokyny a pravidlá šifrovej ochrany informácií. V o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
11 Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií. V m), o) Neoprávnenou manipuláciou s údajmi z uvedenej dokumentácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov ústavného súdu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 5. 2020