POŠTOVÁ ADRESA – BRATISLAVA

       Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
       Referát detašovaného pracoviska Bratislava
       Župné námestie 12
       811 03 Bratislava

Úradné hodiny – PODATEĽŇA – BRATISLAVA

Utorok 9:00 – 11:00
Streda 14:00 – 16:00

 

 

 

Detašované pracovisko Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky  (ďalej len „detašované pracovisko)  je kapacitne, personálne a technicky prispôsobené na bežné podávanie návrhov a sťažností od oprávnených osôb a nie je vybavené tak, aby bolo schopné spracovávať hromadné podania. Podľa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, ak ten istý navrhovateľ doručí Ústavnému súdu v jeden deň desať a viac návrhov na začatie konania, tvoria tieto návrhy hromadný návrh.

S ohľadom na uvedené Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky stanovuje limitované množstvo podaní v podateľni detašovaného pracoviska od jedného sťažovateľa v jeden úradný deň počas podacích hodín, t. j. v utorok od 9:00 h do 11:00 h a v stredu od 14:00 h do 16:00 h na max. 9 kusov.

Hromadné podania (10 a viac kusov) od jedného sťažovateľa je možné podávať len v podateľni Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach, ktorá je kapacitne vybavená a prispôsobená na spracovanie väčšieho množstva podaní, v úradných dňoch počas podacích hodín.

 

TELEFÓN          

         +421-2-59724501
         +421-917-877393

 

ELEKTRONICKÝ KONTAKT

         ✉ dagmar.meskova@ustavnysud.sk - Referát detašovaného pracoviska Bratislava

         ✉ podatelna@ustavnysud.sk - Podateľňa Ústavného súdu Slovenskej republiky (Košice)

Dátum vytvorenia: 22. 5. 2017
Dátum aktualizácie: 15. 4. 2021