POŠTOVÁ ADRESA:

         Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
         Hlavná 110
         042 65 Košice

         IČO: 31947000
         DIČ: 2020780542
 

Úradné hodiny - PODATEĽŇA - KOŠICE

Pondelok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Utorok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Streda 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 16.00 h
Štvrtok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Piatok 7.30 h - 12.00 h  

 

 

         Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky - podateľňa
         Mäsiarska 59
         042 65 Košice

 

Návrhy na začatie konania doručené osobne do podateľne ústavného súdu v Košiciach alebo osobne do podateľne na Detašovanom pracovisku v Bratislave v písomnej podobe okrem návrhov:

  • na začatie konania o sťažnosti (čl. 127 ústavy) tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov,
  • na obnovu konania pred ústavným súdom (§ 75 ods. 1 zákona o ústavnom súde),

sa prideľujú prostredníctvom Elektronického prideľovania po ich prevzatí a zaevidovaní identifikačných údajov o podaní v informačnom systéme ústavného súdu v aplikácii Brisk. Elektronické prideľovanie pri osobnom doručení podania v písomnej podobe aktivuje pracovník podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach alebo v Bratislave.

 

TELEFONICKÝ KONTAKT

  • +421-55-7207211 - spojovateľka
  • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  informácie neposkytujeme telefonicky. Vašu žiadosť o informácie nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu info@ustavnysud.sk, alebo poštou na našu poštovú adresu.
    Ďakujeme za pochopenie.

ELEKTRONICKÝ KONTAKT

SPRÁVCA OBSAHU A TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ WEBOVÉHO SÍDLA

Dátum vytvorenia: 22. 5. 2017
Dátum aktualizácie: 19. 4. 2021