Zoznam najčastejšie používaných latinských výrazov
v rozhodnutiach Ústavného súdu
Slovenskej republiky

 

A contrario v protiklade
A fortiori tým viac
A posteriori z neskoršieho, zo skúsenosti
A priori už vopred, z predchádzajúceho
Ab initio od začiatku
Ad absurdum do nezmyselnosti, dokazovať nezmyselnosť
Ad diem do dňa
Ad hoc zatiaľ, k tomuto, len na tento prípad, len na tento účel
Ad litteram doslova
Ad personam so zreteľom na určitú osobu
Ad usum proprium na vlastné použitie
Actio popularis "ľudová žaloba" (žaloba, ktorú môže uplatniť každý občan i bez preukázania právneho záujmu na veci)
Ante pred
Argumentum a contrario dôvodenie (dôkaz) z opaku, opačný záver (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Argumentum a maiori ad minus úsudok/dôvodenie od väčšieho k menšiemu (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Argumentum a minori ad maius úsudok/dôvodenie od menšieho k väčšiemu (jeden z argumentov právnej logiky využívaný v rámci logického výkladu právnych noriem)
Bona fide v dobrej viere, dobromyseľne
Ceteris paribus za rovnakých okolností, za rovnakých podmienok
De constitutione lata z hľadiska platnej ústavy
De facto skutočne, podľa skutočného stavu
De iure z práva, podľa práva
De lege ferenda z hľadiska budúceho zákona, posudzované z hľadiska požiadavky na zákonodarcu
De lege lata z hľadiska platného zákona
Dies a quo odo dňa, začiatočná lehota
Dies, ad quem do dňa, končiaca lehota
Dixi et salvavi animam meam povedal som a (tým) som zachránil svoju dušu
Dominus litis „pán sporu“ (navrhovateľ ako „pán sporu“ disponuje konaním a jeho predmetom, a preto procesné oprávnenia, týkajúce sa akejkoľvek dispozície s návrhom prináležia výlučne navrhovateľovi)
E ratione legis zo zmyslu zákona
Eo ipso samo sebou, samozrejme
Errore veritas non amittitur

omylom sa na pravde nič nemení

Ex ante už predom, vopred (opak ex post)
Ex constitutione z ústavy
Ex nunc od teraz (napr. účinné)
Ex tunc už odvtedy (spätná účinnosť právnej úpravy alebo zmluvy)
Ex offo, ex officio z úradu, z úradnej moci, z úradnej povinnosti
Explicite so všetkou zreteľnosťou, jasne, zrejme
Expressis verbis výslovne
Ibidem (ibd., ib., ibid.) na tom istom mieste, tamže, tamtiež
In abstracto vo všeobecnosti
In concreto konkrétne, na daný prípad vzhliadnuté (opak in abstracto)
In constitutione v ústave
In dubio pro reo v pochybnosti (rozhodni) v prospech žalovaného
In fine na konci, v závere, úhrnom
In medias res k jadru veci
Inter alia medzi inými
Ipso facto samým činom, samým faktom (t. j. právne účinky činu nastupujú samy od seba)
Iura novit curia „súd pozná právo“, teda právne predpisy nie sú predmetom dokazovania, pretože ich súd musí poznať, dokazovať sa musia len relevantné skutočnosti
Iura quaesita nadobudnuté práva
Lex superior derogat legi inferiori vyšší zákon ruší nižší zákon
Mutatis mutandis / m.m. „po zmene toho, čo treba zmeniť“ (s príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách, prenesene po odhliadnutí od osobitostí pri porovnávaní)
Ne bis in idem nie dvakrát v tej istej veci
Nexus vzťah, spojitosť, súvislosť
Numerus clausus

uzavretý počet, vopred určený počet

Nulla poena sine lege niet trestu bez zákona (je možné uložiť len trest, ktorý určuje zákon)
Nullum crimen sine lege

žiadny trestný čin bez zákona (trestné je iba to, čo určuje zákon ako trestné)

Obiter dictum mimochodom (pomimo) povedané, povedané na okraj (časť súdneho rozhodnutia, ktorá uvádza ďalšie argumenty a ktorá nie je autoritatívna, uvádza sa len na dokreslenie a môže mať v prípade, že je súčasťou zrušovacieho rozhodnutia, význam ako vodítko pre ďalšie rozhodovanie subjektu, ktorého rozhodnutie bolo zrušené)
Pacta sunt servanda dohovory sa majú dodržiavať
Pars pro toto „časť ako celok“, resp. „časť namiesto celku“ (používa sa ako rečnícka figúra, ktorá dielčie slovo, resp. čiastkový pojem používa na označenie širšieho/všeobecného pojmu)
Per se sám sebou, samozrejme
Post factum dodatočne, po udalosti, ktorá sa už stala
Prima facie na prvý pohľad
Quid pro quo niečo za niečo
Ratio decidendi zmysel rozhodovania, odôvodnenie rozhodnutia
Ratione materiae z podstaty predmetnej veci, z dôvodu dotyčnej veci
Referendum abrogativo referendum o zrušení zákonnej úpravy
Res publicae veci verejné (vo vlastníctve štátu)
Restitutio in integrum navrátenie do predošlého (pôvodného) stavu
Sine qua non (podmienka) bez ktorej nie, conditio sine qua non nevyhnutná podmienka
Ubi ius, ibi remedium kde (je) právo, tam (je) náprava
Ultra vires nad možnosti, nad sily (prekročiť právomoci), opak Intra vires
Vice versa naopak, obrátene
Vigilantibus iura scripta sunt „práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv
Dátum vytvorenia: 12. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 4. 7. 2017