JUDr. Ľuboš Szigeti

podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1959

Odbor práva vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave, kde po vykonaní rigoróznej skúšky v  roku 1983 získal titul doktor práv (JUDr.). V rokoch 1982 a 1985 pracoval ako justičný čakateľ na Krajskom súde v  Bratislave. Po vykonaní justičných skúšok bol zvolený za sudcu z  povolania na Okresnom súde Galanta, kde vykonával funkciu predsedu senátu – samosudcu až do vymenovania za sudcu ústavného súdu. V roku 1988 v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonal druhú atestačnú skúšku s  výsledkom „prospel s  vyznamenaním“. V  rokoch 1990 – 1993 bol trikrát pridelený na dočasný výkon sudcovského povolania na Krajskom súde v Bratislave, kde pôsobil v občiansko-právnych senátoch. V roku 1994 bol menovaný za podpredsedu Okresného súdu Galanta, následne v roku 2000 za jeho predsedu, pričom túto funkciu zastával do roku 2007. Medzi rokmi 2002 a 2007 bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Popri výkone sudcovského povolania aktívne pôsobil v  rekodifikačných komisiách pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka a  Občianskeho súdneho poriadku (1995 – 1996) a  v  komisii pre prípravu zákona č. 747/2004 Z. z. o  dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Absolvoval viaceré študijné pobyty a školenia: kurz lektorov pre vyjednávanie organizovaný Združením sudcov Slovenska a Holandského kráľovstva (1995), kurz pre školiteľov justičných čakateľov a  sudcov organizovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (1998), študijný pobyt v Spojených štátoch amerických pre oboznámenie sa s justičným systémom štátov Texas, Colorado, Washington, New York a Washington DC (2003), študijný pobyt v Grécku pre oboznámenie sa s fungovaním súdneho systému (2004), pracovná cesta do Luxemburgu na Súdny dvor Európskej únie (2007). Aktívne sa zúčastňoval ako školiteľ – lektor školenia justičných čakateľov a ako člen viacerých výberových komisií na funkciu sudcov okresného súdu a krajského súdu a na funkciu predsedu súdu za Súdnu radu Slovenskej republiky. V rokoch 2007 – 2008 bol dočasne pridelený na výkon sudcovského povolania na Najvyššom súde Slovenskej republiky pre správne kolégium. V roku 2012 bol opätovne menovaný za predsedu Okresného súdu Galanta. V  roku 2014 bol menovaný za člena Vedeckej rady Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius. Za sudcu a  podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 17. apríla 2019.

Dátum vytvorenia: 6. 5. 2019
Dátum aktualizácie: 4. 5. 2022