O knižnici

Knižnica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky je podľa Štatútu špeciálnou knižnicou s inštitucionálnou pôsobnosťou. Svoje služby poskytuje sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, súdnym poradcom a analytikom i ďalším zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Knižničný fond tvorí viac ako 3100 titulov/ 6100 exemplárov publikácií orientovaných najmä na ústavné právo, štátne právo, medzinárodné právo a právo Európskej únie, s presahom do právnej teórie, histórie a politológie. Knižnica vlastní kompletnú Zbierku zákonov od roku 1918, úradné vestníky vydané v rokoch 1945-1959, Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 1993/1994 a Sbírku nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky od roku 1992. V časopiseckom fonde je 52 titulov domácich a zahraničných periodík, z toho 35 aktívne dochádzajúcich.

Online katalóg knižnice obsahuje bibliografické záznamy kníh, zborníkov a časopisov. Súčasťou katalógu sú aj záznamy o publikačnej činnosti sudcov Ústavného súdu SR (monografie, články, príspevky do zborníkov z konferencií a vedeckých zborníkov a iné). Publikačnú činnosť sudcov nájdete aj v samostatnom katalógu publikačnej činnosti sudcov.

Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, ich rozsah a podmienky poskytovania upravuje Knižničný a výpožičný poriadok.

Dátum vytvorenia: 22. 12. 2016
Dátum aktualizácie: 16. 6. 2017