Projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu
Slovenskej republiky"

 

1. O projekte

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky pracuje na projekte „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky", ktorý je súčasťou informatizácie spoločnosti na Slovensku. Projekt sa uskutočňuje v rámci programu Operačný program informatizácia spoločnosti („OPIS"), ktorý je financovaný prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie.

Realizácia projektu umožní vytvorenie integrovaného informačného systému Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd"), ktorý bude využívať centrálny register údajov ústavného súdu a relevantné základné registre verejnej správy a zároveň umožní vzájomnú, resp. jednosmernú komunikáciu (podľa relevancie) s inými ISVS a externými registrami. Očakávaným výsledkom realizácie projektu je najmä sprístupnenie elektronických služieb pre občanov i sudcovskú činnosť, ktoré zaradia ústavný súd medzi moderné štátne a verejnoprávne inštitúcie e-Governmentu v Slovenskej republike. Hlavným prínosom projektu pre občana bude jeho kvalitnejšie a podrobnejšie informovanie o činnosti ústavného súdu a Kancelárie ústavného súdu. Fyzickým a právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom pred ústavným súdom bude umožnené sledovať priebeh a stav činností majúcich vzťah k ich podaniu a s ústavným súdom právne záväzne elektronicky komunikovať. Veľmi cenné prínosy budú dosiahnuté aj pre odbornú verejnosť. Pre účastníkov konania v konaní pred ústavným súdom pribudne možnosť priebežne sa informovať o stave konania a elektronicky poskytovať doplňujúce materiály.

Realizácia projektu je významným prínosom nielen informatizácie verejnej správy, ale aj rozšírenia možnosti kontroly demokracie a ústavnosti v Slovenskej republike.

Bližšie informácie o projekte Operačný program informatizácia spoločnosti sú zverejnené na webovej stránke <www.opis.gov.sk>.

2. Cieľ projektu

Hlavný cieľ

Zefektívnenie činnosti ústavného súdu prostredníctvom elektronických služieb poskytovaných občanom a účastníkom konania.

Špecifické ciele

1. Dosiahnutie rýchlejšieho priebehu konaní pred ústavným súdom a väčšia dostupnosť informácií o konaniach pre všetkých ich účastníkov.
2. Zníženie počtu prieťahov v konaniach na súdoch Slovenskej republiky, a tým zníženie sumy vyplácanej zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako priznané finančné zadosťučinenie za prieťahy v týchto konaniach.

3. Aktivity projektu

1. Schválenie Štúdie uskutočniteľnosti --- Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2. Výzva na vytvorenie projektu.
3. Podpísanie grantovej zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Kanceláriou ústavného súdu.
4. Príprava podmienok verejných obstarávaní.
5. Implementácia nových technológií a informačných systémov.

4. Prínos realizácie projektu

1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:

  • • umožniť všetkým vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti e-Governmentu,
  • • výrazne znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na úradoch, zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť čas vybavovania úradných agend.

2. Elektronizácia procesov verejnej správy:

  • • prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony,
  • • realizovať kľúčové nástroje na poskytovanie elektronických služieb,
  • • zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb vrátane zmeny procesov,
  • • iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy.

3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy:

  • • vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre e-Government i podporné činnosti,
  • • využívať centrálne aplikácie a služby na realizáciu vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, elektronické platby...),
  • • systémovým riadením a využívaním už existujúcich projektov zabrániť duplicitám.

5. Financovanie projektu

Projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky" je financovaný prostriedkami štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere: Európska únia 75,31 %, štátny rozpočet 13,29 % a PRO RATA 11,40 %.

Hodnota projektu je 3 499 815,40 €.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

Dátum vytvorenia: 5. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2016