Ústavný súd Slovenskej republiky

 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bol zriadený 1. januára 1993 Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Prví sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky boli vymenovaní 21. januára 1993.

Prvé zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo 17. marca 1993.

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Sídlom ústavného súdu je mesto Košice.

Organizáciu a právomoci ústavného súdu a postavenie sudcov ústavného súdu upravujú čl. 124 až čl. 140 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov.

Na čele ústavného súdu je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident Slovenskej republiky.

Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v trojčlenných senátoch.

Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.

Zloženie senátov upravuje Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2021 Z. z. upravuje podrobnosti o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním, najmä prípravu konania a rozhodovania, postavenie pléna, senátov, sudcov spravodajcov, súdnych poradcov a iných osôb zúčastňujúcich sa na činnosti ústavného súdu, vydávanie Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj disciplinárne konanie proti sudcom ústavného súdu.

Ústavný súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje:

 • ● o súlade právnych predpisov,
 • ● o súlade medzinárodných zmlúv,
 • ● o súlade predmetu referenda,
 • ● kompetenčné spory,
 • ● o ústavnej sťažnosti,
 • ● o sťažnosti orgánu územnej samosprávy,
 • ● o výklade ústavy alebo ústavných zákonov,
 • ● o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca národnej rady,
 • ● vo volebných veciach,
 • ● o sťažnosti proti výsledku referenda,
 • ● o sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania,
 • ● o preskúmaní rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,
 • ● o obžalobe proti prezidentovi,
 • ● o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
 • ● o súlade uznesenia národnej rady o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti,
 • ● o neplatnosti právnych predpisov,
 • ● preskúmava rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

 

 

Dátum vytvorenia: 27. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 6. 7. 2021