Kontakty pre podania v elektronickej podobe

 

Podania prostredníctvom eFormulára

Formulár slúži na elektronické podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Pozri: Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky

Podania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno podať aj prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom tohto portálu zvoľte poskytovateľa služby Kancelária Ústavného súdu SR.

 

E - mail

✉ podatelna@ustavnysud.sk – podateľňa Ústavného súdu SR

 

Poučenie:
Podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné ústavnému súdu dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí ústavnému súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Ústavný súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva (§ 40 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

 

Pozri: Ako podať návrh na začatie konania v elektronickej podobe

Pozri: Sprievodca konaním na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 30. 6. 2021
Dátum aktualizácie: 3. 8. 2022