Povinne zverejňované návrhy a sťažnosti (nerozhodnuté veci)

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

§ 5 Povinné zverejňovanie informácií

(7) Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až čl. 126 a čl. 127a až čl. 129 Ústavy Slovenskej republiky.

Z dôvodu prehľadnosti, v tejto časti zverejňujeme tie návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky, o ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky dosiaľ právoplatne nerozhodol.

Návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky, o ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky už právoplatne rozhodol, nájdete v časti Vyhľadávanie podaní a rozhodnutí – Vyhľadávanie podaní.

Dátum vytvorenia: 13. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016