Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje

 

literárnu súťaž na tému: „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“
a výtvarnú súťaž na tému: „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

 

Pravidlá súťaží:

 

Literárna súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.

Rozsah: 2 normostrany, resp. 7 000 znakov vrátane medzier.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora/autorky a adresou školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 18. septembra 2020

na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: „Literárna súťaž“.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) v anonymizovanej podobe v rozsahu: iniciály výhercu a názov školy.

 

Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.

Formát: výkres A3

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika

Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora/autorky a adresu školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do  18. septembra 2020

na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice.

Obálku označte, prosím, heslom: „Výtvarná súťaž“.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) v anonymizovanej podobe v rozsahu: iniciály výhercu a názov školy.

 

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk

a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) https://www.coe.int/en/web/cepej

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť aj vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, sa vyžaduje súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Vzor prihlášky je k stiahnutiu na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu  na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou doručiť poštou alebo doniesť do podateľne ústavného súdu, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou, neobsahuje podpis nositeľa rodičovských práv a povinností (scan alebo fotografia prihlášky), musí osoba udeľujúca súhlas v texte mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 055/7207295, resp. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu hovorca@ustavnysud.sk.

 

Zásady spracovania osobných údajov:

 

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci, resp. nositeľ rodičovských práv a povinností (ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, vek, meno a priezvisko nositeľa rodičovských práv a povinností, ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov, názov a adresa školy, poštová adresa a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier, najneskôr do 31. decembra 2020.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk.

 

Dátum vytvorenia: 23. 9. 2020
Dátum aktualizácie: 23. 9. 2020