JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Fotografia

 

Meno a priezvisko: Ivetta Macejková

Titul: JUDr., PhD. LL.M.

Dátum a miesto narodenia: 22. januára 1958, Bratislava

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: vydatá

 

Vzdelanie
1975 – 1981             
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu
                                  magister (Mgr.)

1981 – 1982              Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu juris
                                  utriusque doctor (JUDr.)

2007 – 2012              Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, dizertačná skúška v študijnom odbore: 3.4.7 Trestné právo, udelenie
                                  vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.). Dizertačná práca na tému: Trestné právo a jeho ústavné limity
                                  v podmienkach Slovenskej republiky

2016                          Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko), v spolupráci s „World
                                  Jurist Association“ in Maryland (USA), v študijnom odbore právo, v študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v
                                  Poľskej republike, štandardy EÚ: „Master of Laws - LL.M.“, získanie titulu master of laws (LL.M.). Záverečná práca na tému: Právo
                                  Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

                                              

Pracovné skúsenosti

1982 – 1992              Pozemné stavby Bratislava – podniková právnička

1992 – 1996              Okresný súd Bratislava-vidiek – po vymenovaní za sudkyňu – podpredsedníčka a neskôr predsedníčka, predsedníčka senátu

1996 – 2006              Krajský súd v Bratislave – predsedníčka, predsedníčka trestného a správneho  senátu

2006 – 2007              Najvyšší súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň členka trestného kolégia ako jediná žena v histórii Najvyššieho súdu SR

1992 – 2007              prax na všeobecných súdoch všetkých stupňov (okresný, krajský a najvyšší)

2007 – súčasnosť    Ústavný súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň predsedníčka

 

Manažérske spôsobilosti         

     podieľanie sa na zrušení Okresného súdu Bratislava-vidiek (1996)

     podieľanie sa na založení Okresného súdu Pezinok (v rámci reorganizácie justičných orgánov v r. 1996 – 1997)

     podieľanie sa na zlúčení Mestského súdu Bratislava a Krajského súdu Bratislava (1996 – 1997)

     podieľanie sa na vytvorení Krajského súdu Bratislava (1997)

     podieľanie sa na vstupe Ústavného súdu SR do Konferencie svetových ústavných súdov

     iniciovanie a rozvíjanie intenzívnej spolupráca s európskymi ústavnými súdmi, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu,
     Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu

     iniciovanie a podieľanie sa na rekonštrukcii sídla Ústavného súdu SR v Košiciach,

     iniciovanie vytvorenia detašovaného pracoviska Ústavného súdu SR v Bratislave

     iniciovanie vybudovania novej pojednávacej miestnosti, zriadenia elektronickej podateľne a elektronickej knižnice Ústavného súdu SR

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

1995 – 2011               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

1995 – 2011               Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

2007 – súčasnosť    členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2009 – 2012               členka Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

2017                           členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt:                      Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
                                   (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov
                                    činných v trestnom konaní); doba trvania 2009 – 2017

 

Členstvo v medzinárodných komisiách

2007 – súčasnosť     členka  Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach)

 

Ďalšie aktivity                                   

Nadácia JUDr. Ivetty Macejkovej: podpora detských domovov,

  •                                              podpora ochrany kultúrnych pamiatok na východnom Slovensku.

 

Jazykové spôsobilosti: anglický, ruský

 

Ocenenia

       Zlatý Biatec 2008,  Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub

       Pamätná plaketa – UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta 2013

       Medaila – 20. Výročie Ústavného súdu republiky Arménska – 2015

 

Publikačná činnosť

1. Vybrané rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Vybrané rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni : medzinárodná vedecká konferencia (Košice, 27. september 2016). ISSN 2454-003X. ISBN 978-80-8152-476-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 7-20.

2. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta et al. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bratislava : Vydavateľstvo EUROUNION, 2016. ISBN 978-80-89374-35-9.

3. Príhovor pri príležitosti prvého Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky : Košice, 29. september 2016

MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor pri príležitosti prvého Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky : Košice, 29. september 2016.

4. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti otvorenia nového sídla Súdnej rady Slovenskej republiky : Bratislava, 30. máj 2016

MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti otvorenia nového sídla Súdnej rady Slovenskej republiky : Bratislava, 30. máj 2016.

5. Sloboda prejavu a súdna moc

MACEJKOVÁ, Ivetta. Sloboda prejavu a súdna moc. In Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-392-2. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 7-39.

6. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2015. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2016. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

7. Právo Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike - doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. júna 2016 v Košiciach. ISBN 978-80-8152-469-1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 5-10.

8. Prieskum ústavnej konformity právnych noriem vychádzajúcich z práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Prieskum ústavnej konformity právnych noriem vychádzajúcich z práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Evropský konstitucionalismus v kontextu soudního dialogu : sborník příspěvků z mezinárodní konference. ISBN 978-80-87687-07-9. Brno : Ústavní soud České republiky, 2016, s. 47-56.

9. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2014. 1. vyd. . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2015. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

10. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike

MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike. In Soudce. ISSN 1211-5347. Praha : Soudcovská unie České republiky, 2008-, 2015, roč. XVII, č. 5, s. 6-11.

11. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike (2. časť)

MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike (2. časť). In Soudce. ISSN 1211-5347. Praha : Soudcovská unie České republiky, 2008-, 2015, roč. XVII, č. 7-8, s. 28-43.

12. Ešte raz k ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania prokuratúry v Slovenskej republike

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania prokuratúry v Slovenskej republike. In Státní zastupitelství. ISSN 1214-3758. Praha : Nakladatelství Orac, 2003-, 2015, roč. 13, č. 4, s. 37-49.

13. Zaščita nezavisimosti sudebnoj vlasti v ramkach priňatija Konstitucijonnym Sudom Slovackoj Respubliky rešenij o sootvetstvii pravovym normam

MACEJKOVÁ, Ivetta. Zaščita nezavisimosti sudebnoj vlasti v ramkach priňatija Konstitucijonnym Sudom Slovackoj Respubliky rešenij o sootvetstvii pravovym normam. In Almanac. ISSN 1829-0124. Jerevan : Njhar, 2015, s. 60-65.

14. Právo Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ako právo reaguje na novoty. ISBN 978-80-224-1469-2. Bratislava : Veda; Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 208-213.

15. K vybraným otázkam ochrany ľudských práv v prípravnom konaní z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. K vybraným otázkam ochrany ľudských práv v prípravnom konaní z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky. In II. ročník workshopu Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní. Bratislava : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, [2014], s. 42-49.

16. Ochrana ľudských práv v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ochrana ľudských práv v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : odborné podujatie k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike k téme Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv : Bratislava, 7. máj 2014 [elektronický zdroj]. . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2014.

17. Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2013. 1. vyd. . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2014. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

18. Ešte raz k platom sudcov

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k platom sudcov. In Justičná revue. ISSN 1335-6461. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 1992-, 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1093-1100.

19. Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako prostriedok nápravy porušenia ľudského práva konštatovaného Európskym súdom pre ľudské práva

MACEJKOVÁ, Ivetta. Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako prostriedok nápravy porušenia ľudského práva konštatovaného Európskym súdom pre ľudské práva. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-207-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 2014, s. 7-19.

20. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (doterajšie skúsenosti, aktuálne problémy, námety de constitutione ferenda a de lege ferenda)

MACEJKOVÁ, Ivetta. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (doterajšie skúsenosti, aktuálne problémy, námety de constitutione ferenda a de lege ferenda). In Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-098-3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014, s. 68-81.

21. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť

MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť". In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1994-, 2013, roč. XIX, č. 1-2, s. 36-43.

22. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012

Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012 : Košice február 2013 [elektronický zdroj]. . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2013. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

23. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvadsiatich rokoch

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvadsiatich rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. ISBN 978-80-969989-6-8. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2013, s. 19-37.

24. Prejav v Štátnom divadle Košice

MACEJKOVÁ, Ivetta. Prejav v Štátnom divadle Košice. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie . ISBN 978-80-969989-6-8. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2013, s. 13-17.

25. The Constitutional court of the Slovak Republic: twenty years of activity

MACEJKOVÁ, Ivetta. The Constitutional court of the Slovak Republic: twenty years of activity. In The protection of human and citizen´s rights by bodies of constitutional juridiction in the current context : materials of the international conference (Yalta, 20-21 June 2013). ISBN 978-966-171-739-7. Kyjev : Logos, 2013, pp. 143-148.

26. Komentár k Ústave Slovenskej republiky

ČIČ, Milan et al. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. [1.vyd.]. . Žilina : Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-98447-93-0.

27. Justičná spolupráca v trestných veciach po Lisabonskej zmluve

MACEJKOVÁ, Ivetta. Justičná spolupráca v trestných veciach po Lisabonskej zmluve. In Aktuálne problémy existencie fungovania a rozvoja právnického vzdelávania. ISBN 978-80-7160-315-3. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 36-45.

28. K vybraným aspektom ústavnoprávnej úpravy ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. K vybraným aspektom ústavnoprávnej úpravy ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade. ISBN 978-80-971046-1-0. Lutila : Lonfinger, 2012, s. 7-21.

29. Ex ante kontrola ústavnosti právnych predpisov v ústavách niektorých európskych štátov a možnosť jej zakotvenia v ústave Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ex ante kontrola ústavnosti právnych predpisov v ústavách niektorých európskych štátov a možnosť jej zakotvenia v ústave Slovenskej republiky. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-000-6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, 2012, s. 34-46.

30. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť

MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť". In Trestní právo. ISSN 1211-2860. Praha : Wolters Kluwer, 2014-, 2012, roč. XVI, č. 7-8, s. 46-56.

31. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011

Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011 : Košice január 2012 [elektronický zdroj]. . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2012. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

32. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej

MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (3.- 4. október 2012, Košice) : I. zväzok. ISBN 978-80-8152-000-6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, 2012, s. 15-19.

33. Vlijanie Konstitucionnovo suda Slovackoj respubliky na monizm pravoporiadka Slovackoj respubliky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Vlijanie Konstitucionnovo suda Slovackoj respubliky na monizm pravoporiadka Slovackoj respubliky. In Konstitucionnyj kontroľ : doktrina i praktika : materialy meždunarodnoj konferencii, posviaščennoj 20-letiu Konstitucionnovo suda Rossijskoj federacii (Sankt-Peterburg, 28-29 okťabria 2011 g.). ISBN 978-5-91768-337-9. Moskva : Norma, 2012, pp. 150-158.

34. Zánik výkonu trestu a zahladenie odsúdenia

MACEJKOVÁ, Ivetta. Zánik výkonu trestu a zahladenie odsúdenia. In Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty. ISBN 978-80-7097-881-8. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 110-120.

35. Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001-2010

MACEJKOVÁ, Ivetta - BABJÁK, Miloslav - MOZEŠOVÁ, Zuzana. Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001-2010. [1. vyd.]. . Bratislava : Vydavateľstvo EUROUNION, 2011. ISSN 978-80-89374-16-8.

36. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2010

Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2010 : Košice marec 2011 [elektronický zdroj]. . Košice, Ústavný súd Slovenskej republiky 2011. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

37. Trestnoprávne aspekty výkonu rozhodnutí ústavného súdu v Slovenskej republike a v Českej republike

MACEJKOVÁ, Ivetta. Trestnoprávne aspekty výkonu rozhodnutí ústavného súdu v Slovenskej republike a v Českej republike. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2011, roč. XVII, č. 7-8, s. 28-36.

38. Vybrané problémy rekodifikovaného trestného práva z pohľadu Ústavného súdu

MACEJKOVÁ, Ivetta. Vybrané problémy rekodifikovaného trestného práva z pohľadu Ústavného súdu. In Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave . ISBN 978-80-89447-57-2. Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 19-28.

39. Obchodovanie s ľuďmi

KRIŽOVSKÝ, Stanislav - MACEJKOVÁ, Ivetta. Obchodovanie s ľuďmi. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, s. 7-14.

40. Obchodovanie s ľuďmi ako forma organizovaného zločinu z pohľadu kriminológie a jeho stav v Slovenskej republike

MACEJKOVÁ, Ivetta - JAMNICKÁ, Lívia. Obchodovanie s ľuďmi ako forma organizovaného zločinu z pohľadu kriminológie a jeho stav v Slovenskej republike. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, s. 54-64.

41. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci Európskej únie

MACEJKOVÁ, Ivetta - MIHAĽOV, Ján. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci Európskej únie. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, s. 71-78.

42. Ešte raz k Špeciálnemu súdu

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k Špeciálnemu súdu. In Justičná revue. ISSN 1335-6461. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 1992-, 2010, roč. 62, č. 6-7, s. 707-727.

43. K otázke ústavnosti Špeciálneho súdu v SR

MACEJKOVÁ, Ivetta. K otázke ústavnosti Špeciálneho súdu v SR. In Právník. ISSN 0231-6625. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-, 2010, roč. 149, č. 12, s. 1193-1217.

44. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia. In Justičná revue. ISSN 1335-6461. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2010, roč. 62, č. 10, s. 1019-1033.

45. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia v slovenskom trestnom práve

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia v slovenskom trestnom práve. In Trestní právo. ISSN 1211-2860. Praha : Wolters Kluwer, 2010, roč. XIV, č. 10, s. 17-26.

46. Súčasný stav legislatívy v oblasti obchodovania s ľuďmi

MACEJKOVÁ, Ivetta - ŠTEFANKOVÁ, Simona. Súčasný stav legislatívy v oblasti obchodovania s ľuďmi. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi : závery a výsledky výskumu. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, s. 15-22.

47. Prieťahy v súdnom konaní - vážny celospoločenský problém

MACEJKOVÁ, Ivetta. Prieťahy v súdnom konaní - vážny celospoločenský problém. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2010, roč. XVI, č. 3, s. 2-7.

48. Zásada "ne bis in idem" v európskom práve

MACEJKOVÁ, Ivetta. Zásada "ne bis in idem" v európskom práve. In Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. ISBN 978-8082-261-3. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 45-56.

49. Aktuálne aktivity Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

MACEJKOVÁ, Ivetta. Aktuálne aktivity Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. In Obchodovanie s ľuďmi. ISBN 978-80-89284-49-8 (CD-ROM). Košice : IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy, n.f., 2009.

50. Monizmus právneho poriadku Slovenskej republiky v podmienkach právneho pluralizmu

MACEJKOVÁ, Ivetta - KANÁRIK, Imrich. Monizmus právneho poriadku Slovenskej republiky v podmienkach právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva. ISBN 978-80-970144-3-8. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2009, s. 333-343.

51. Problems of legislative omission in constitutional jurisprudence

MACEJKOVÁ, Ivetta. Problems of legislative omission in constitutional jurisprudence. In Les problèmes de l´omission législative dans jurisprudence constitutionnelle : XIVe congrés de la conférence des cours constitutionnelles européennes. II, Rapports. ISBN 978-9955-688-07-5. Vilnius : Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2009, pp. 796-800.

52. Vplyv terorizmu na ochranu základných práv a slobôd Ústavným súdom Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta - KANÁRIK, Imrich. Vplyv terorizmu na ochranu základných práv a slobôd Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Acta Iuridica Cassoviensia : 26. ISBN 978-80-7097-753-8. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta, 2009, s. 115-123.

53. Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike

MADLIAK, Jozef - MACEJKOVÁ, Ivetta. Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike. In Karlovarská právní revue. ISSN 1801-2193. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2005-, 2008, roč. 4, č. 3, s. 48-51.

54. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Ivetty Macejkovej

MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Ivetty Macejkovej. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konerencie (6.- 7. september 2007, Košice) . ISBN 978-80-7097-699-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, s. 25-27.

55. Prekonávanie ústavných medzier v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (niekoľko príkladov z doterajšej praxe)

MACEJKOVÁ, Ivetta - OROSZ, Ladislav. Prekonávanie ústavných medzier v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (niekoľko príkladov z doterajšej praxe). In Monseho olomoucké právnické dny 2007 : sborník příspěvků z konference. ISBN 978-80-244-1906-0. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008, s. 22-34.

56. Ústavný súd Slovenskej republiky a ochrana základných práv a slobôd z hľadiska vzrastajúceho nebezpečia terorizmu

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ústavný súd Slovenskej republiky a ochrana základných práv a slobôd z hľadiska vzrastajúceho nebezpečia terorizmu. In Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 1. decembra 2008 v Košiciach. ISBN 978-80-70977-21-7 (CD-ROM). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2008.

57. Ústavný súd Slovenskej republiky - nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ústavný súd Slovenskej republiky - nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. In Ústavné súdnictvo v krajinách V 4 : zborník z medzinárodného seminára organizovaného Ústavným súdom Slovenskej republiky v spolupráci s Benátskou komisiou : k 15. výročiu vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky (Košice, 3. apríl 2008) . Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2008, s. 9-17.

58. Právo a vybrané aspekty pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo a vybrané aspekty pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Čo je právo. ISBN 978-80-8095-024-8. Bratislava : Slovak Akademic Press, 2007, s. 88-95. 

Dátum vytvorenia: 24. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 16. 1. 2018