JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

 

Fotografia

 

Meno a priezvisko: Ivetta Macejková

Titul: JUDr., PhD., LL.M.

Dátum a miesto narodenia: 22. januára 1958, Bratislava

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: vydatá

 

Vzdelanie
1977 – 1981             
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu
                                  magister (Mgr.)

1981 – 1982              Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu juris
                                  utriusque doctor (JUDr.)

2007 – 2012              Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, dizertačná skúška v študijnom odbore: 3.4.7 Trestné právo, udelenie
                                  vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.). Dizertačná práca na tému: Trestné právo a jeho ústavné limity
                                  v podmienkach Slovenskej republiky

2016                          Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko), v spolupráci s „World
                                  Jurist Association“ in Maryland (USA), v študijnom odbore právo, v študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v
                                  Poľskej republike, štandardy EÚ: „Master of Laws - LL.M.“, získanie titulu master of laws (LL.M.). Záverečná práca na tému: Právo
                                  Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

                                              

Pracovné skúsenosti

1981 – 1992              Pozemné stavby Bratislava – podniková právnička

1992 – 1996              Okresný súd Bratislava-vidiek – po vymenovaní za sudkyňu – podpredsedníčka a neskôr predsedníčka, predsedníčka senátu

1997 – 2006              Krajský súd v Bratislave – predsedníčka, predsedníčka trestného a správneho  senátu

2006 – 2007              Najvyšší súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň členka trestného kolégia ako jediná žena v histórii Najvyššieho súdu SR

1992 – 2007              prax na všeobecných súdoch všetkých stupňov (okresný, krajský a najvyšší)

2007 – súčasnosť    Ústavný súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň predsedníčka

 

Manažérske spôsobilosti         

     podieľanie sa na zrušení Okresného súdu Bratislava-vidiek (1996)

     podieľanie sa na založení Okresného súdu Pezinok (v rámci reorganizácie justičných orgánov v r. 1996 – 1997)

     podieľanie sa na zlúčení Mestského súdu Bratislava a Krajského súdu Bratislava (1996 – 1997)

     podieľanie sa na vytvorení Krajského súdu Bratislava (1997)

     podieľanie sa na vstupe Ústavného súdu SR do Konferencie svetových ústavných súdov

     iniciovanie a rozvíjanie intenzívnej spolupráca s európskymi ústavnými súdmi, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu,
     Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu

     iniciovanie a podieľanie sa na rekonštrukcii sídla Ústavného súdu SR v Košiciach,

     iniciovanie vytvorenia detašovaného pracoviska Ústavného súdu SR v Bratislave

     iniciovanie vybudovania novej pojednávacej miestnosti, zriadenia elektronickej podateľne a elektronickej knižnice Ústavného súdu SR

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

1995 – 2011               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

1995 – 2011               Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

2007 – súčasnosť    členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2009 – 2012               členka Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

2017                           členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt:                      Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
                                   (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov
                                    činných v trestnom konaní); doba trvania 2009 – 2017

 

Členstvo v medzinárodných komisiách

2007 – súčasnosť     členka  Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach)

 

Ďalšie aktivity                                   

Nadácia JUDr. Ivetty Macejkovej: podpora detských domovov,

  •                                              podpora ochrany kultúrnych pamiatok na východnom Slovensku.

 

Jazykové spôsobilosti: anglický, ruský

 

Ocenenia

       Zlatý Biatec 2008,  Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub

       Pamätná plaketa – UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta 2013

       Medaila – 20. Výročie Ústavného súdu republiky Arménska – 2015

 

Publikačná činnosť - výber
Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 24. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 15. 1. 2021