JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Fotografia

 

Meno a priezvisko: Ivetta Macejková

Titul: JUDr., PhD., LL.M.

Dátum a miesto narodenia: 22. januára 1958, Bratislava

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: vydatá

 

Vzdelanie
1977 – 1981             
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu
                                  magister (Mgr.)

1981 – 1982              Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu juris
                                  utriusque doctor (JUDr.)

2007 – 2012              Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, dizertačná skúška v študijnom odbore: 3.4.7 Trestné právo, udelenie
                                  vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.). Dizertačná práca na tému: Trestné právo a jeho ústavné limity
                                  v podmienkach Slovenskej republiky

2016                          Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko), v spolupráci s „World
                                  Jurist Association“ in Maryland (USA), v študijnom odbore právo, v študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v
                                  Poľskej republike, štandardy EÚ: „Master of Laws - LL.M.“, získanie titulu master of laws (LL.M.). Záverečná práca na tému: Právo
                                  Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

                                              

Pracovné skúsenosti

1981 – 1992              Pozemné stavby Bratislava – podniková právnička

1992 – 1996              Okresný súd Bratislava-vidiek – po vymenovaní za sudkyňu – podpredsedníčka a neskôr predsedníčka, predsedníčka senátu

1997 – 2006              Krajský súd v Bratislave – predsedníčka, predsedníčka trestného a správneho  senátu

2006 – 2007              Najvyšší súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň členka trestného kolégia ako jediná žena v histórii Najvyššieho súdu SR

1992 – 2007              prax na všeobecných súdoch všetkých stupňov (okresný, krajský a najvyšší)

2007 – súčasnosť    Ústavný súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň predsedníčka

 

Manažérske spôsobilosti         

     podieľanie sa na zrušení Okresného súdu Bratislava-vidiek (1996)

     podieľanie sa na založení Okresného súdu Pezinok (v rámci reorganizácie justičných orgánov v r. 1996 – 1997)

     podieľanie sa na zlúčení Mestského súdu Bratislava a Krajského súdu Bratislava (1996 – 1997)

     podieľanie sa na vytvorení Krajského súdu Bratislava (1997)

     podieľanie sa na vstupe Ústavného súdu SR do Konferencie svetových ústavných súdov

     iniciovanie a rozvíjanie intenzívnej spolupráca s európskymi ústavnými súdmi, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu,
     Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu

     iniciovanie a podieľanie sa na rekonštrukcii sídla Ústavného súdu SR v Košiciach,

     iniciovanie vytvorenia detašovaného pracoviska Ústavného súdu SR v Bratislave

     iniciovanie vybudovania novej pojednávacej miestnosti, zriadenia elektronickej podateľne a elektronickej knižnice Ústavného súdu SR

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

1995 – 2011               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

1995 – 2011               Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  Katedra trestného práva – externý pedagóg

2007 – súčasnosť    členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2009 – 2012               členka Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

2017                           členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt:                      Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
                                   (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov
                                    činných v trestnom konaní); doba trvania 2009 – 2017

 

Členstvo v medzinárodných komisiách

2007 – súčasnosť     členka  Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach)

 

Ďalšie aktivity                                   

Nadácia JUDr. Ivetty Macejkovej: podpora detských domovov,

  •                                              podpora ochrany kultúrnych pamiatok na východnom Slovensku.

 

Jazykové spôsobilosti: anglický, ruský

 

Ocenenia

       Zlatý Biatec 2008,  Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub

       Pamätná plaketa – UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta 2013

       Medaila – 20. Výročie Ústavného súdu republiky Arménska – 2015

 

Publikačná činnosť

1. Ústavný súd Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta et al. Ústavný súd Slovenskej republiky : The Constitutional court of the Slovak Republic : 25. ISBN 978-80-8129-087-9. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2018.

2. Vybrané rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Vybrané rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci.
ISSN 2454-003X. ISBN 978-80-8152-476-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, S. 7-20.

3. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2016. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2017. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

4. Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní), sledované obdobie: rok 2009 - rok 2016
Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní), sledované obdobie: rok 2009 - rok 2016 : rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (...). Časť A. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2017.

5. Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní), sledované obdobie: rok 2008 - rok 2016
Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní), sledované obdobie: rok 2008 - rok 2016 : rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (...). Časť B. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2017.

6. Podobný prípad zrušenia amnestií sa v Európe nevyskytol
Podobný prípad zrušenia amnestií sa v Európe nevyskytol : Ivetta Macejková: Rozhodnutie Ústavného súdu je prvým predpokladom pre objasnenie trestných činov. In My - Týždeň na Pohroní, roč. 26/14, 6.6.-12.6.2017, S. 14-15. ISSN 1337-9542.

7. Konstitucionnyj sud Slovackoj Respubliky i razdelenie vlasti
MACEJKOVÁ, Ivetta. Konstitucionnyj sud Slovackoj Respubliky i razdelenie vlasti. In Žurnal konstitucionnogo pravosudija. Moskva : Konstitucionnyj sud Rossijskoj Federacii, 2017, vol. 60,
no. 6, pp. 22-29. ISSN 2072-4144

8. Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie
Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2017.

9. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2015. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2016. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

10. Sloboda prejavu a súdna moc
MACEJKOVÁ, Ivetta. Sloboda prejavu a súdna moc. In Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-392-2. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, S. 7-39.

11. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta et al. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. ISBN 978-80-89374-35-9. Bratislava : Vydavateľstvo EUROUNION, 2016.

12. Prieskum ústavnej konformity právnych noriem vychádzajúcich z práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Prieskum ústavnej konformity právnych noriem vychádzajúcich z práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Evropský konstitucionalismus v kontextu soudního dialogu. ISBN 978-80-87687-07-9. Brno : Ústavní soud České republiky, 2016, S. 47-56.

13. Právo Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike - doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy. ISBN 978-80-8152-469-1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, S. 5-10.

14. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti otvorenia nového sídla Súdnej rady Slovenskej republiky : Bratislava, 30. máj 2016 [elektronický zdroj]
MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti otvorenia nového sídla Súdnej rady Slovenskej republiky : Bratislava, 30. máj 2016 [elektronický zdroj].

15. Príhovor pri príležitosti prvého Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky : Košice, 29. september 2016 [elektronický zdroj]
MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor pri príležitosti prvého Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky : Košice, 29. september 2016 [elektronický zdroj].

16. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2014. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2015. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

17. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike
MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike. In Soudce, 2015, roč. XVII, č. 5, S. 6-11. ISSN 1211-5347

18. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike (2. časť)
MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania súdnictva v Slovenskej republike (2. časť). In Soudce, 2015, roč. XVII, č. 7-8, S. 28-43.
ISSN 1211-5347

19. Ešte raz k ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania prokuratúry v Slovenskej republike
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k ústavným limitom legislatívnych zásahov do inštitucionálneho fungovania prokuratúry v Slovenskej republike. In Státní zastupitelství, 2015, roč. 13, č. 4, s. 37-49. ISSN 1214-3758

20. Právo Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky.
In Ako právo reaguje na novoty. ISBN 978-80-224-1469-2. Bratislava : Veda : Ústav štátu a práva SAV, 2015, S. 208-213.

21. Zaščita nezavisimosti sudebnoj vlasti v ramkach priňatija Konstitucijonnym Sudom Slovackoj Respubliky rešenij o sootvetstvii pravovym normam
MACEJKOVÁ, Ivetta. Zaščita nezavisimosti sudebnoj vlasti v ramkach priňatija Konstitucijonnym Sudom Slovackoj Respubliky rešenij o sootvetstvii pravovym normam. In Almanac. Jerevan : Njhar, 2015, p. 60-65. ISSN 1829-0124

22. Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2013. 1. vyd. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2014. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

23. Ešte raz k platom sudcov
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k platom sudcov. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 8-9,
S. 1093-1100. ISSN 1335-6461

24. Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako prostriedok nápravy porušenia ľudského práva konštatovaného Európskym súdom pre ľudské práva
MACEJKOVÁ, Ivetta. Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako prostriedok nápravy porušenia ľudského práva konštatovaného Európskym súdom pre ľudské práva. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-207-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, S. 7-19.

25. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (doterajšie skúsenosti, aktuálne problémy, námety de constitutione ferenda a de lege ferenda)
MACEJKOVÁ, Ivetta. Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (doterajšie skúsenosti, aktuálne problémy, námety de constitutione ferenda a de lege ferenda). In Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-098-3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, S. 68-81.

26. K vybraným otázkam ochrany ľudských práv v prípravnom konaní z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. K vybraným otázkam ochrany ľudských práv v prípravnom konaní z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky. In II. ročník workshopu Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní. Bratislava : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, [2014], S. 42-49.

27. Ochrana ľudských práv v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ochrana ľudských práv v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : odborné podujatie k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike k téme Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv : Bratislava, 7. máj 2014 [elektronický zdroj]. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2014.

28. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť
MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť". In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 1-2, S. 36-43. ISSN 1335-1079

29. The Constitutional court of the Slovak Republic: twenty years of activity
MACEJKOVÁ, Ivetta. The Constitutional court of the Slovak Republic: twenty years of activity.
In The protection of human and citizen´s rights by bodies of constitutional juridiction in the current context. ISBN 978-966-171-739-7. Kyjev : Logos, 2013, pp. 143-148.

30. Prejav v Štátnom divadle Košice
MACEJKOVÁ, Ivetta. Prejav v Štátnom divadle Košice. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu. ISBN 978-80-969989-6-8. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2013,
S. 13-17.

31. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvadsiatich rokoch
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvadsiatich rokoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu. ISBN 978-80-969989-6-8. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2013,
S. 19-37.

32. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012 : Košice február 2013 [elektronický zdroj]. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2013. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

33. Ústava Slovenskej republiky a jej premeny
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ústava Slovenskej republiky a jej premeny. In Ústavné dni.
ISBN 978-80-8152-600-8. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, S. 7-18.

34. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť
MACEJKOVÁ, Ivetta. K ústavnej konformite tzv. zásady "trikrát a dosť". In Trestní právo, 2012,
roč. XVI, č. 7-8, s. 46-56. ISSN 1211-2860

35. Vlijanie Konstitucionnovo suda Slovackoj respubliky na monizm pravoporiadka Slovackoj respubliky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Vlijanie Konstitucionnovo suda Slovackoj respubliky na monizm pravoporiadka Slovackoj respubliky. In Konstitucionnyj kontroľ : doktrina i praktika.
ISBN 978-5-91768-337-9. Moskva : Norma, 2012, pp. 150-158.

36. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej
MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-000-6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, 2012, S. 15-19.

37. K vybraným aspektom ústavnoprávnej úpravy ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. K vybraným aspektom ústavnoprávnej úpravy ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade. ISBN 978-80-971046-1-0. Lutila : Lonfinger, 2012, S. 7-21.

38. Ex ante kontrola ústavnosti právnych predpisov v ústavách niektorých európskych štátov
a možnosť jej zakotvenia v ústave Slovenskej republiky

MACEJKOVÁ, Ivetta. Ex ante kontrola ústavnosti právnych predpisov v ústavách niektorých európskych štátov a možnosť jej zakotvenia v ústave Slovenskej republiky. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. ústavné dni. ISBN 978-80-8152-000-6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2012, S. 34-46.

39. Justičná spolupráca v trestných veciach po Lisabonskej zmluve
MACEJKOVÁ, Ivetta. Justičná spolupráca v trestných veciach po Lisabonskej zmluve. In Aktuálne problémy existencie fungovania a rozvoja právnického vzdelávania. ISBN 978-80-7160-315-3. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 36-45.

40. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011 : Košice január 2012 [elektronický zdroj]. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2012. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

41. List predsedníčky Ústavného súdu ku kauze "Pezinská skládka
MACEJKOVÁ, Ivetta. List predsedníčky Ústavného súdu ku kauze "Pezinská skládka". In Odpady, 2012, roč. 12, č. 3, S. 29-31. ISSN 1335-7808

42. Komentár k Ústave Slovenskej republiky
ČIČ, Milan et al. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. [1.vyd.]. Žilina : Eurokódex, 2012.
ISBN 978-80-98447-93-0.

43. Trestnoprávne aspekty výkonu rozhodnutí ústavného súdu v Slovenskej republike a v Českej republike
MACEJKOVÁ, Ivetta. Trestnoprávne aspekty výkonu rozhodnutí ústavného súdu v Slovenskej republike a v Českej republike. In Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. XVII, č. 7-8, S. 28-36. ISSN 1335-1079

44. Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001-2010
MACEJKOVÁ, Ivetta - BABJÁK, Miloslav - MOZEŠOVÁ, Zuzana. Výber právnych viet
z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001-2010. [1. vyd.]. Bratislava : Vydavateľstvo EUROUNION, 2011. ISBN 978-80-89374-16-8.

45. Zánik výkonu trestu a zahladenie odsúdenia
MACEJKOVÁ, Ivetta. Zánik výkonu trestu a zahladenie odsúdenia. In Výkon trestov a ochranných opatrení - teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty. ISBN 978-80-7097-881-8. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, S. 110-120.

46. Vybrané problémy rekodifikovaného trestného práva z pohľadu Ústavného súdu
MACEJKOVÁ, Ivetta. Vybrané problémy rekodifikovaného trestného práva z pohľadu Ústavného súdu. In Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe.
ISBN 978-80-89447-57-2. Bratislava : Eurokódex, 2011, S. 19-28.

47. Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2010
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2010 : Košice marec 2011 [elektronický zdroj]. Košice, Ústavný súd Slovenskej republiky 2011. Dostupné na internete: <https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti>

48. Ešte raz k Špeciálnemu súdu
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ešte raz k Špeciálnemu súdu. In Justičná revue, 2010, roč. 62, č. 6-7,
S. 707-727. ISSN 1335-6461

49. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia. In Justičná revue, 2010, roč. 62, č. 10, S. 1019-1033. ISSN 1335-6461

50. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia v slovenskom trestnom práve
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo na slobodu prejavu a prípustnosť jeho obmedzenia v slovenskom trestnom práve. In Trestní právo, 2010, roč. XIV, č. 10, S. 17-26. ISSN 1211-2860

51. Prieťahy v súdnom konaní - vážny celospoločenský problém
MACEJKOVÁ, Ivetta. Prieťahy v súdnom konaní - vážny celospoločenský problém. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 3, S. 2-7. ISSN 1335-1079

52. K otázke ústavnosti Špeciálneho súdu v SR
MACEJKOVÁ, Ivetta. K otázke ústavnosti Špeciálneho súdu v SR. In Právník, 2010, roč. 149,
č. 12, S. 1193-1217. ISSN 0231-6625

53. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci Európskej únie
MACEJKOVÁ, Ivetta - MIHAĽOV, Ján. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci Európskej únie.
In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, S. 71-78.

54. Obchodovanie s ľuďmi
KRIŽOVSKÝ, Stanislav - MACEJKOVÁ, Ivetta. Obchodovanie s ľuďmi. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, S. 7-14.

55. Súčasný stav legislatívy v oblasti obchodovania s ľuďmi
MACEJKOVÁ, Ivetta - ŠTEFANKOVÁ, Simona. Súčasný stav legislatívy v oblasti obchodovania
s ľuďmi. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, S. 15-22.

56. Obchodovanie s ľuďmi ako forma organizovaného zločinu z pohľadu kriminológie a jeho stav
v Slovenskej republike

MACEJKOVÁ, Ivetta - JAMNICKÁ, Lívia. Obchodovanie s ľuďmi ako forma organizovaného zločinu z pohľadu kriminológie a jeho stav v Slovenskej republike. In Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. ISBN 978-80-89282-53-1. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010, S. 54-64.

57. Problems of legislative omission in constitutional jurisprudence
MACEJKOVÁ, Ivetta. Problems of legislative omission in constitutional jurisprudence. In Les problèmes de l´omission législative dans jurisprudence constitutionnelle. ISBN 978-9955-688-07-5. Vilnius : Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2009, pp. 796-800.

58. Zásada "ne bis in idem" v európskom práve
MACEJKOVÁ, Ivetta. Zásada "ne bis in idem" v európskom práve. In Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. ISBN 978-8082-261-3. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, S. 45-56.

59. Aktuálne aktivity Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
MACEJKOVÁ, Ivetta. Aktuálne aktivity Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
In Obchodovanie s ľuďmi. ISBN 978-80-89284-49-8 (CD-ROM). Košice : IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy, 2009.

60. Monizmus právneho poriadku Slovenskej republiky v podmienkach právneho pluralizmu
MACEJKOVÁ, Ivetta - KANÁRIK, Imrich. Monizmus právneho poriadku Slovenskej republiky
v podmienkach právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva. ISBN 978-80-970144-3-8. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2009, S. 333-343.

61. Vplyv terorizmu na ochranu základných práv a slobôd Ústavným súdom Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta - KANÁRIK, Imrich. Vplyv terorizmu na ochranu základných práv a slobôd Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Acta Iuridica Cassoviensia. ISBN 978-80-7097-753-8. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2009, S. 115-123.

62. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Ivetty Macejkovej
MACEJKOVÁ, Ivetta. Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Ivetty Macejkovej. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. ISBN 978-80-7097-699-9. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, S. 25-27.

63. Ústavný súd Slovenskej republiky - nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ústavný súd Slovenskej republiky - nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. In Ústavné súdnictvo v krajinách V 4. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2008, S. 9-17.

64. Ústavný súd Slovenskej republiky a ochrana základných práv a slobôd z hľadiska vzrastajúceho nebezpečia terorizmu
MACEJKOVÁ, Ivetta. Ústavný súd Slovenskej republiky a ochrana základných práv a slobôd
z hľadiska vzrastajúceho nebezpečia terorizmu. In Antiteroristická legislatíva. ISBN 978-80-70977-21-7 (CD-ROM). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2008.

65. Prekonávanie ústavných medzier v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (niekoľko príkladov z doterajšej praxe)
MACEJKOVÁ, Ivetta - OROSZ, Ladislav. Prekonávanie ústavných medzier v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (niekoľko príkladov z doterajšej praxe). In Monseho olomoucké právnické dny 2007. ISBN 978-80-244-1906-0. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci : 2008, S. 22-34.

66. Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike
MADLIAK, Jozef - MACEJKOVÁ, Ivetta. Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike. In Karlovarská právní revue, 2008, roč. 4, č. 3,
S. 48-51. ISSN 1801-2193

67. Právo a vybrané aspekty pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
MACEJKOVÁ, Ivetta. Právo a vybrané aspekty pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.
In Čo je právo. ISBN 978-80-8095-024-8. Bratislava : Slovak Akademic Press, 2007, S. 88-95.

Dátum vytvorenia: 24. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 15. 6. 2018