Sadzobník úhrad za sprístupnenie informáciíÚstavný súd Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písm. f) a § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

0,02 € /1 ks    za vyhotovenie jednostranného formátu A4,
0,03 € /1 ks    za vyhotovenie obojstranného formátu A4,
0,33 € /1 ks    za kopírovanie na CD-R,
0,49 € /1 ks    za kopírovanie na DVD ROM,
0,01 € /1 ks    za obálku formátu A6,
0,03 € /1 ks    za obálku formátu A5,
0,06 € /1 ks    za obálku formátu A4,
0,09 € /1 ks    za obálku pre nosiče dát,

(1) za informácie spojené s odoslaním informácie bude určená úhrada podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.,

(2) za informácie poskytované telefonicky a faxom bude určená úhrada podľa cenníka Slovak Telecom, a. s.,

(3) informácie e-mailom budú poskytované bezplatne,

(4) informácie, pri ktorých celkové náklady spojené s ich vyhotovením a odoslaním neprekročia 3,32 €, budú poskytované bezplatne.

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie môže uhradiť  žiadateľ:

(1) poštovou poukážkou,

(2) bezhotovostným prevodom na účet v banke,

(3) v hotovosti v pokladni.

Košice 1. 9. 2011

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 19. 6. 2015