Schéma postupu konania o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 49 až § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

 

                                  schéma konania
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

§ 23a:
Ak sudca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania, podanie odloží...celý text

§ 25:
Ústavný súd návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa...celý text

§ 25 ods. 2:
Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá Ústavný súd právomoc, návrhy...celý text

§ 25 ods. 3:
Ak sa návrh neodložil alebo neodmietol, prijme sa na ďalšie konanie v rozsahu...celý text

§ 29 ods. 1:
Návrh vo veci, o ktorej rozhoduje Ústavný súd v senáte alebo v pléne, sa v súlade s rozvrhom práce prideľuje sudcovi... celý text

§ 29 ods. 2:
Ak spravodajca neodloží podanie podľa § 23a, pripraví vec na predbežné prerokovanie...celý text

§ 29 ods. 3:
Spravodajca zabezpečí, aby návrh, ktorý sa prijal na ďalšie konanie, bez meškania...celý text

§ 30:
Vo veciach prerokúvaných Ústavným súdom podľa čl. 125, 125a, 126, 127, 127a, 129 ods. 4 a 5 a 7 Ústavy...celý text

§ 31:
Ústavný súd vykonáva dôkazy potrebné na zistenie stavu veci. Vykonaním určitého dôkazu...celý text

§ 32:
Sudca, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím pléna alebo senátu Ústavného súdu alebo s ich odôvodnením...celý text

§ 33:
Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ak tento zákon neustanovuje inak...celý text

§ 56:
Ak Ústavný súd sťažnosti vyhovie, v náleze vysloví, ktoré základné právo alebo sloboda...celý text

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 4. 2019