Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje

 

literárnu súťaž na tému: „Recept na spravodlivejší svet
a výtvarnú súťaž na tému: „Farby spravodlivosti

 

 

Pravidlá súťaží:

 

Literárna súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Recept na spravodlivejší svet

 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ako aj pre študentov gymnázií a stredných škôl.

 

Rozsah: 2 normostrany, resp. 3 600 znakov vrátane medzier

 

Text musí byť označený menom a priezviskom autora a adresou školy.

 

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk, alebo zaslať poštou na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, prípadne doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 14. septembra 2023.

 

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: „Literárna súťaž“.

 

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2023, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2023 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

 

Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Farby spravodlivosti

 

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.

 

Formát: výkres A3

 

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika

 

Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora a adresu školy.

 

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice, alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do  14. septembra 2023.

 

Obálku označte, prosím, heslom: „Výtvarná súťaž“.

 

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2023, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2023 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, sa vyžaduje súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Vzor prihlášky je k stiahnutiu na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu  na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk, alebo doručiť poštou, prípadne doniesť do podateľne ústavného súdu. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku, nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou neobsahuje naskenovaný alebo sfotený podpis nositeľa rodičovských práv a povinností, musí osoba udeľujúca súhlas v tele mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu sutaze@ustavnysud.sk .

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ): https://www.coe.int/en/web/cepej.      

 

Zásady spracovania osobných údajov:

 

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci, resp. nositeľ rodičovských práv a povinností (ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, vek, meno a priezvisko nositeľa rodičovských práv a povinností, ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov, názov a adresa školy, adresa trvalého pobytu a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2023.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk .

 

 

Dátum vytvorenia: 31. 3. 2022
Dátum aktualizácie: 23. 5. 2023