Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s Ústavným súdom, efektívne a bezpečne, prostredníctvom internetu

Dátum vytvorenia: 4. 12. 2023
Dátum aktualizácie: 4. 12. 2023

Z dôvodu nekompatibility novej verzie aplikácie pre eID s elektronickými službami Ústavného súdu SR je aktuálne možné používať aplikáciu pre eID len vo verzii 3.3, ktorú si môžete stiahnuť a nainštalovať z tejto lokality:https://eidas.minv.sk/download/Aplikacia_EID/windows/archive/3.3./Aplikacia_pre_eID.exe

Plné využívanie elektronických služieb poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v jeho PDF podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). Detailný návod pre prácu s elektronickými formulármi nájdete v príručke k elektronickým službám ÚS SR.

Podávanie návrhu na konanie pred Ústavným súdom SR

Tento formulár slúži na elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Možno ním iniciovať všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Upozornenie: Elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, možno splnomocnenie doručiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky buď v elektronickej podobe vykonaním zaručenej konverzie jeho podpísaného originálu z listinnej podoby do elektronického dokumentu alebo doručiť podpísaný originál splnomocnenia v listinnej podobe poštou, prípadne osobne.

Link na formulár

Doplnenie podania na konanie pred Ústavným súdom SR

Tento formulár slúži na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr doručeného podania.

Upozornenie: Elektronické doplnenie podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Link na formulár

Podávanie žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou.

Link na formulár

Podávanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov.

V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár „Podanie na začatie konania pred ÚS SR“.

Upozornenie: Elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, možno splnomocnenie doručiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky buď v elektronickej podobe vykonaním zaručenej konverzie jeho podpísaného originálu z listinnej podoby do elektronického dokumentu alebo doručiť podpísaný originál splnomocnenia v listinnej podobe poštou, prípadne osobne.

Link na formulár

Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na Ústavný súd SR

Tento formulár poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Link na formulár

 

Dátum vytvorenia: 2. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 4. 1. 2023