Informačný list

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“)

 

Prevádzkovateľ:

/čl. 13 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/
Kancelária Ústavného súdu SR
Hlavná 110
042 65 Košice
IČO 31947000

 

Zodpovedná osoba:

/čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/
Kancelária Ústavného súdu SR
Hlavná 110
042 65 Košice
email: gdpr@ustavnysud.sk

 

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom a právny základ:

/čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/
Podrobnosti sú uvedené v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach“.

 

Doba uchovávania:

/čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/
Je vždy vymedzená osobitným zákonom, na základe ktorého Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky spracúva osobné údaje.
Podrobnosti sú uvedené v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach“.

 

Právo dotknutej osoby:

/čl. 13 ods. 2 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  o OOÚ/

Dotknutá osoba má právo:
◈ na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
◈ na opravu osobných údajov dotknutej osoby
◈ na výmaz osobných údajov dotknutej osoby
◈ odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby
◈ na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
◈ na prenosnosť údajov osobných údajov dotknutej osoby
◈ namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby
◈ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – sťažnosti je možné podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Žiadosti dotknutej osoby na odvolanie súhlasu, na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a namietanie je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@ustavnysud.sk). Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu dôveryhodne preukazujúca totožnosť dotknutej osoby.

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Kancelária Ústavného súdu
Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

alebo

email: gdpr@ustavnysud.sk

Dátum vytvorenia: 9. 3. 2020
Dátum aktualizácie: 9. 6. 2020