Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2020

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 3. decembra 2019 zákonom č. 468/2019 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2020. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2020  vrátane jeho úprav k 19. 5. 2020 takýto:

Príjmy kapitoly      12 100,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 6 551 311,40
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
3 583 923,00 €
Kapitálové výdavky

   377 907,00 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2020:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

 6 142 224,40 €

    409 087,00 €

 

V Košiciach  19. 5. 2020

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 19. 5. 2020