Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2019

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 5. decembra 2018 zákonom č. 370/2018 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2019. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2019 vrátane rozpočtových opatrení k 24. 10. 2019 takýto:

Príjmy kapitoly      12 100,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 6 565 580,40
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
3 118 442,40 €
Kapitálové výdavky    976 736,20 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2019:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

 5 524 235,20 €

 1 041 445,20 €

 

V Košiciach  24. 10. 2019

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 28. 10. 2019