Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2020

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený 3. decembra 2019 zákonom č. 468/2019 Z. z o štátnom rozpočte na rok 2020. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky bol schválený rozpočet na rok 2020  vrátane jeho úprav k 24. 8. 2020 takýto:

Príjmy kapitoly      12 100,00
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie: 6 729 668,76
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
3 647 195,50 €
Kapitálové výdavky

   392 7169,60 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2020:

00A-Ochrana ústavnosti:

0EK04-informačné technológie:

 6 313 716,76 €

    415 952,00 €

 

V Košiciach  24. 8. 2020

Ing. Tomáš Mosný, v. r .         
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 24. 9. 2020