Konania vo volebných veciach

Podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.

Ustanovenia § 59 až § 63d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov upravujú podrobnosti konania vo volebných veciach.

Vzhľadom na charakter rozhodovania o sťažnostiach vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ich celospoločenský význam a závažnosť dôsledkov rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v týchto veciach uvádzame štatistické údaje o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach o sťažnostiach na nezákonnosť a neústavnosť volieb podľa jednotlivých rokov, ako aj výber z dokumentov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovania v označených veciach.

Analýzy a štatistiky z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 1993

 

 

 

Dátum vytvorenia: 20. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 30. 12. 2015