Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky
v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) od roku 2010 do roku 2017 pravidelne zverejňoval dokument „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky“, ktorého obsahom sú informácie o skutočnostiach týkajúcich sa personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia umožňujúceho plynulý chod ústavného súdu. Dokument má charakter výročnej správy a obsahuje prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu, pričom zvyčajne ponúka štatistické údaje zahŕňajúce celkový počet podaní doručených ústavnému súdu, počet rozhodnutých vecí, ako aj štatistické údaje týkajúce sa počtu doručených podaní a rozhodnutých vecí podľa jednotlivých typov konaní na ústavnom súde.

Súčasťou dokumentu je aj stručná analýza vybraných rozhodnutí ústavného súdu, predovšetkým v konaniach, ktoré pre svoju dôležitosť a spoločenskú aktuálnosť najvýraznejšie rezonovali v povedomí verejnosti.

Dátum vytvorenia: 7. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 8. 10. 2019