Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky
v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) od roku 2010 pravidelne zverejňuje dokument „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky“, ktorého obsahom sú informácie o skutočnostiach týkajúcich sa personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia umožňujúceho plynulý chod ústavného súdu. Dokument má charakter výročnej správy a obsahuje prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu za uplynulý rok, pričom zvyčajne ponúka štatistické údaje zahŕňajúce celkový počet podaní doručených ústavnému súdu, počet rozhodnutých vecí, ako aj štatistické údaje týkajúce sa počtu doručených podaní a rozhodnutých vecí podľa jednotlivých typov konaní na ústavnom súde.

Súčasťou dokumentu býva aj stručná analýza vybraných rozhodnutí ústavného súdu, predovšetkým v konaniach, ktoré pre svoju dôležitosť a spoločenskú aktuálnosť najvýraznejšie rezonovali v povedomí verejnosti.

Dátum vytvorenia: 7. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 21. 6. 2018