Podmienky vykonávania stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky poskytuje študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci voliteľného predmetu „Stážová klinika“ možnosť absolvovania stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky, a to prostredníctvom svojich zamestnancov zaradených na pozícii štátny radca - súdny poradca. 

S vybranými študentmi sú v rámci výkonu stáže preberané prípady, ktoré rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, prípadne zahraničné ústavné súdy. Obsahom vzdelávania je najmä vysvetlenie komplexnej trajektórie postupu práva od vzniku právneho vzťahu, napríklad od uzavretia zmluvy, cez vznik sporu o jej nedodržanie, až po konanie na okresnom súde, krajskom súde a najvyššom súde, a napokon na súde ústavnom. Dôraz sa kladie na porozumenie vertikálneho a horizontálneho účinku ľudských práv, pričom okrem praktických otázok bude objasňovaný aj samotný zmysel ústavného súdnictva na pozadí stredoeurópskych dejín.

Cieľom stážovej kliniky na Ústavnom súde Slovenskej republiky je prepojenie teoretických poznatkov nadobudnutých štúdiom s praxou a praktická príprava študentov na budúce právnické povolanie.

Forma poskytovania stáže

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky poskytuje stáž:
a)    prezenčnou formou,
b)    online formou,
c)    kombinovanou formou (aj online aj prezenčne).


Kontaktnou osobou Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti výkonu stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky je:
JUDr. Lucia Buhalová
lucia.buhalova@ustavnysud.sk,
+421 915 853 451.  

Výber študentov zabezpečujú jednotlivé právnické fakulty.

Dátum vytvorenia: 30. 6. 2023
Dátum aktualizácie: 30. 6. 2023