Názov projektu: Rozvoj IS ÚS SR
Názov prijímateľa: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 417 425,20 EUR (slovom: jeden milión štyristosedemnásťtisíc štyristodvadsaťpäť eur dvadsať centov)
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7919262/
Dodatok č.1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8507141/

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


 

 


Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ - Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
Názov prijímateľa: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 296 787,60 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesiatsedem eur šesťdesiat centov)
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6451525/
Dodatok č.1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8431407/

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Dátum vytvorenia: 21. 6. 2023
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2023