Základné právne dokumenty

P. č. Právny dokument
 1. Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 2. zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
 4. Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 5. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8
 6.
 7.
 8. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o Európskej sociálnej charte
 9. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 336/2000 Z. z. o Európskej charte miestnej samosprávy
 10. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z. o Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov
 11. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v znení neskorších predpisov
 12. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o Dohovore o právach dieťaťa v znení neskorších predpisov
 13. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z. z. o Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny − Dohovor o ľudských právach a biomedicíne
 14. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb. o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 15. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1974 Zb. o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
 16. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z. z. o Dohovore o právnom postavení utečencov
 17.
 18. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 19. Ústavný zákon č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
 20. zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 21. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 22. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 23. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 24. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 25. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 26. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 27. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 28. zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
 29. zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 30. zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 31. zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
 32. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 33. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 34. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 35. zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov
 36. zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 37. zákon č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 38. zákon č. 120/1993 Z.z. o o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 39. zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 40. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 41. zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 42. zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 43. zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44. zákon č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
45. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
46. File icon Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nariadenie GDPR)
47. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

 

Prehľad právnych predpisov: https://www.ustavnysud.sk/prehlad-predpisov

Dátum vytvorenia: 15. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 26. 2. 2020