Zásady informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

schválené plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 2. júla 2008

 

1. Informácie o návrhoch a sťažnostiach doručených ústavnému súdu:

A. Zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vyplýva pre Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") povinnosť zverejňovať doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až čl. 126 a čl. 127a až čl. 129 Ústavy Slovenskej republiky.

 

2. Informácie o neverejných fázach rozhodovania (týka sa všetkých povinne zverejňovaných návrhov a iných, o ktorých bola podľa zákona poskytnutá informácia)

a)  sprístupňuje sa pridelenie veci sudcovi spravodajcovi,

b)  nezverejňuje sa a nesprístupňuje sa meno sudcu spravodajcu (výnimkou sú iba verejné ústne pojednávania, na ktorých je s ním oboznámená verejnosť),

c)  sprístupňuje sa prijatie veci na ďalšie konanie,

d)  sprístupňuje sa prijatie dočasného opatrenia, ak ho návrh obsahuje,

e) ústavný súd môže obmedziť sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupniť, ak sa týka rozhodovacej činnosti.

 

3. Informácie o verejných ústnych pojednávaniach pléna a senátov

a) sa zverejňujú na internete najmenej päť dní pred ich konaním,

b) ak informácia nie je zverejnená (verejne prístupná) na internete, ústavný súd môže podľa uváženia pred verejným ústnym pojednávaním poskytnúť médiám základné informácie.

 

4. Zverejňovanie informácií o rozhodnutiach

A. Verejné vyhlásenia rozhodnutí pléna a senátov
– sú samy osebe zverejnenou (poskytnutou) informáciou. Ústavný súd môže poskytnúť médiám a verejnosti po vyhlásení rozhodnutia pléna komuniké a následne ho zverejní na svojej internetovej stránke.

B. Neverejné rozhodnutia pléna a senátov

Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní pléna sa zverejňujú, ak plénum nerozhodne inak.

Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní senátu sa nezverejňujú, ak senát nerozhodne inak.

Kedy informovať

- vzápätí po neverejnom hlasovaní krátkou informáciou. Po vypracovaní rozhodnutia a doručení účastníkom konania sa zverejní úplný text rozhodnutia na internete.

Ak je k rozhodnutiu pléna alebo senátu pripojené odlišné stanovisko sudcu, v komuniké sa o tom uvedie stručná informácia.

C. Ústavný súd informuje o rozhodnutí prijatom na neverejnom rokovaní pléna alebo senátu formou tlačovej informácie alebo tlačového komuniké.

D. Ústavný súd neposkytuje žiadne komentáre k vyhláseným alebo prijatým rozhodnutiam.

 

5. Praktické usmernenie novinárov pri verejnom ústnom pojednávaní:

1. Obrazové záznamy sú v pojednávacej miestnosti povolené počas prvých 5 minút od začiatku pojednávania a pri vyhlásení rozhodnutia.

2. Fotografi a kameramani sa do pojednávacej miestnosti nemôžu po 5 minútach od začatia pojednávania z dôvodu fotografovania a filmovania premiestňovať.

3. Používanie bleskov a mobilných telefónov nie je v pojednávacej miestnosti povolené.

4. Predseda pléna alebo senátu môže na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania vykonať opatrenia na usmernenie prítomných osôb.

V Košiciach 2. júla 2008

 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

schválený plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 9. septembra 2009

1. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") a ostatní zamestnanci ústavného súdu (štátni zamestnanci a zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme) neposkytujú tretím osobám (vrátane printových a elektronických médií) žiadne stanoviská, komentáre, názory, hodnotenia, pripomienky, analýzy v akejkoľvek podobe, a to ani z vlastného podnetu, ani z podnetu tretích osôb.

2. Za ústavný súd vo vzťahu k tretím osobám (vrátane printových a elektronických médií) poskytuje informácie výlučne predsedníčka ústavného súdu, podpredseda ústavného súdu a hovorca ústavného súdu.

3. Sudcovia ústavného súdu poskytujú informácie v konkrétnych veciach, ktoré im boli pridelené, len prostredníctvom hovorcu ústavného súdu.

 

 

Dodatok č. 2 k Zásadám informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

schválený plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 18. mája 2010 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky schváleného plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 9. septembra 2009

Zásady informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky schválené plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 2. júla 2008 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky schváleného plénom Ústavného súdu Slovenskej 9. septembra 2009 sa menia takto:

Bod 4 Zverejňovanie informácií o rozhodnutiach písm. B Neverejné zasadnutia pléna a senátov znie:

Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní pléna sa zverejňujú, ak plénum nerozhodne inak.

Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní senátu sa zverejňujú, ak senát nerozhodne inak.

Kedy informovať:
- po neverejnom hlasovaní krátkou informáciou (tlačovou správou). Po vypracovaní rozhodnutia a doručení účastníkom konania sa zverejní úplný text rozhodnutia na internete.

Ak je k rozhodnutiu pléna alebo senátu pripojené odlišné stanovisko sudcu, v komuniké sa o tom uvedie stručná informácia.

 

 

Dodatok č. 3 k Zásadám informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

schválený plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. septembra 2016

Zásady informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky schválené plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 2. júla 2008 v znení Dodatku č. 1 schváleného plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 9. septembra 2009 a Dodatku č. 2 schváleného plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky 18. mája 2010 sa menia takto:

čl. I

Bod 2 Zásad informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky znie:

„Informácie o neverejných fázach rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky v prerokúvaných veciach

a)  sprístupňuje sa informácia o pridelení veci sudcovi spravodajcovi,

b)  zverejňuje sa a sprístupňuje sa meno sudcu spravodajcu po doručení návrhu alebo sťažnosti (pričom meno sťažovateľa je uvedené v anonymizovanej podobe) ,

c)  sprístupňuje sa informácia o prijatí veci na ďalšie konanie,

d)  sprístupňuje sa informácia o prijatí dočasného opatrenia,

e)  zverejňuje sa a sprístupňuje sa znenie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov,

d) ústavný súd môže obmedziť sprístupnenie ďalších informácií alebo informácie nesprístupniť, ak sa týkajú rozhodovacej činnosti.“

čl. II

Bod 4 písm. B Zásad informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky znie:

„Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní pléna sa zverejňujú, ak plénum nerozhodne inak.

Informácie o rozhodnutiach na neverejnom rokovaní senátu sa zverejňujú, ak senát nerozhodne inak.

Znenie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zverejňuje a sprístupňuje v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

Kedy informovať:

- po neverejnom hlasovaní krátkou informáciou (tlačovou správou). Po vypracovaní rozhodnutia a doručení účastníkom konania sa zverejní úplný text rozhodnutia na internete.

Ak je k rozhodnutiu pléna alebo senátu pripojené odlišné stanovisko sudcu, v komuniké sa o tom uvedie stručná informácia.“

čl. III

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

V Košiciach 14. septembra 2016

Dátum vytvorenia: 11. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 6. 2017