Záverečný účet

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky ako správca kapitoly je povinná v zmysle § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať návrh záverečného účtu za príslušný kalendárny rok, predložiť ho Ministerstvu financií Slovenskej republiky, na informáciu vláde Slovenskej republiky a príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky v stanovených termínoch.

Záverečný účet za rok 2018: zobraziť
Záverečný účet za rok 2019: zobraziť
Záverečný účet za rok 2020: zobraziť
Záverečný účet za rok 2021: zobraziť
Záverečný účet za rok 2022: zobraziť

 

Dátum vytvorenia: 24. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 21. 3. 2023