Smernica o postupe Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v súvislosti so sprístupňovaním informácií a aplikáciou zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

I. Úvodné ustanovenia
Čl. 1

1. Účelom prijatia tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária ústavného súdu") v rámci procesu sprístupňovania informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ako aj sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií") a zákona  č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)  v znení neskorších predpisov (ďalej len „tlačový zákon").

2. Ustanovenia tejto smernice je potrebné vykladať a aplikovať v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde"); s ustanoveniami Spravovacieho a rokovacieho poriadku ústavného súdu č. 114/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Spravovací a rokovací poriadok"), ako aj v súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o ústavnom súde v spojení s dotknutými ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). Ustanovenia tejto smernice je potrebné vykladať s ohľadom na ustanovenie § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií aj podľa ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

II. Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií
Čl. 1
Zodpovedné subjekty


1. Subjektom zodpovedným za prijímanie žiadostí a evidovanie žiadostí v rozsahu ustanovenom registratúrnym poriadkom Kancelárie ústavného súdu a v rozsahu ustanovenom v čl. 3 časti II tejto smernice je  Odbor tlačový a informačný Kancelárie ústavného súdu.
2. Subjektom zodpovedným za sprístupňovanie informácií je Kancelária ústavného súdu. Za Kanceláriu ústavného súdu sprístupňuje informácie zamestnanec v oblasti sprístupňovania informácií (ďalej len „poverený zamestnanec"), ktorého pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií priamo riadi vedúci Kancelárie ústavného súdu.
3. V prípade, ak je pre sprístupnenie informácií potrebná súčinnosť so zamestnancami iných organizačných útvarov Kancelárie ústavného súdu (ďalej len „vecný gestor"), vedúci Kancelárie ústavného súdu určí osobu vecného gestora, ktorý sa uvedie v zázname o prijatej žiadosti.
4. Vecný gestor zodpovedá za včasné poskytnutie podkladov alebo odborných údajov potrebných na vybavenie žiadosti, ktorými nedisponuje poverený zamestnanec. Podklady a údaje poskytne vecný gestor poverenému zamestnancovi (čl. 7 bod 4 časť II smernice).

Čl. 2
Prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií

1. Žiadosti sa prijímajú:
a) osobne a telefonicky,
b) písomne,
c) faxom,
d) elektronickou poštou,
e) iným technicky vykonateľným spôsobom.
2. O každej prijatej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií, pri vybavení ktorej postupuje Kancelária ústavného súdu podľa ustanovení I. a II. časti tejto smernice, sa priebežne vypĺňa záznam o prijatej žiadosti. Záznam o prijatej žiadosti vypĺňa poverený zamestnanec v jednotlivých položkách priebežne, tak aby z jeho obsahu bolo možné zistiť stav vybavovania danej žiadosti.
3. V prípade prijatia žiadosti podľa či. 2 bodu 1 písm. a) časti II tejto smernice sa podstatný obsah žiadosti zaznamená v zázname o prijatej žiadosti.
4. V prípade žiadosti podľa čl. 2 bodu 1 písm. d) časti II tejto smernice predloží zamestnanec, na ktorého e-mailovú adresu bola žiadosť doručená, túto žiadosť v písomnej podobe bezodkladne odboru tlačovému a informačnému na zaevidovanie podľa čl. 3 časti II tejto smernice.

Čl. 3
Evidencia žiadostí

1. Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií tvorí samostatný register Spr - Inf
v rámci denníka Spr. Evidenciu v registri Spr - Inf vedie odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
2. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) pridelená spisová značka Spr - Inf,
b) dátum podania žiadosti, hodina podania,
c) meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa,
d) vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
e) forma podania (osobne, telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom),
f) zákonná lehota na vybavenie žiadosti určená konkrétnym dátumom,
g) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
h) forma vybavenia (osobne, telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou),
i) dátum vybavenia žiadosti,
j) podanie opravného prostriedku.
3. Žiadosti o informácie sa v súvislosti s ich evidenciou a vybavovaním posudzujú podľa ich obsahu. Žiadosti o informácie zaeviduje odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu do evidencie v registri Spr - Inf, ak je ich obsahom žiadosť o poskytnutie konkrétnej vecnej informácie alebo ak žiadateľ výslovne požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií.
4. Žiadosti o poskytnutie právnej rady označené ako žiadosti podľa zákona o slobode informácií odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu zaeviduje v súlade s ich označením žiadateľom do evidencie v registri Spr - Inf. Kancelária ústavného súdu pri ich vybavení postupuje podľa čl. 6 bodu 8 časti II smernice.
5. Žiadosti o informácie o priebehu konania pred ústavným súdom označené ako žiadosti podľa zákona o slobode informácií podané účastníkom konania pred ústavným súdom, jeho právnym zástupcom alebo osobou, ktorá má alebo ktorá tvrdí, že má právny záujem na výsledku konania, odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu zaeviduje v súlade s ich označením žiadateľom do evidencie v registri Spr - Inf. Pri ich vybavení sa postupuje podľa čl. 6 bodov 9 a 10 časti II smernice.
6. Žiadosti o informácie, ktoré podávajú novinári a zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov vrátane spravodajských agentúr (d'alej len „žiadosti zo strany médií"), zaeviduje odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu do evidencie v registri Spr - Inf, ak je ich obsahom žiadosť o poskytnutie konkrétnej vecnej informácie alebo ak žiadateľ výslovne požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií. Pri ich vybavení postupuje Kancelária ústavného súdu podľa ustanovení I. a II. časti smernice. Pokiaľ sa tieto žiadosti týkajú činnosti ústavného súdu, predsedníčky ústavného súdu, podpredsedu ústavného súdu alebo sudcov ústavného súdu, upovedomí Kancelária ústavného súdu bez zbytočného odkladu predsedníčku ústavného súdu alebo podpredsedu ústavného súdu.
7. Žiadosti zo strany médií, ktoré podľa svojho obsahu nie sú žiadosťami
o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií (najmä žiadosti o poskytnutie rozhovoru, komentára, stanoviska či žiadosti o vyjadrenie k určitej téme), sa evidujú a vybavujú podľa ustanovení I. a III. časti smernice.
8. Kompletný spisový materiál Kancelárie ústavného súdu v registri Spr - Inf musí obsahovať:
a) žiadosť o informáciu resp. úradný záznam o podstatnom obsahu žiadosti,
b) vyplnený záznam o prijatej žiadosti o sprístupnenie informácie,
c) list Kancelárie ústavného súdu, ktorým bola informácia sprístupnená, alebo úradný záznam o obsahu informácie sprístupnenej ústne, alebo rozhodnutie Kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie,
d) zápis podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, ak bola informácia sprístupnená,
e) doklad o odoslaní informácie alebo o odoslaní rozhodnutia vo veci.

ČI. 4
Odloženie žiadosti pre jej nedostatky v zákonom predpísaných náležitostiach a postúpenie žiadosti


1. Poverený zamestnanec preskúma, či žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 14 zákona o slobode informácií. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
2. V prípade, ak žiadosť neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, Kancelária ústavného súdu bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve Kancelárie ústavného súdu žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, Kancelária ústavného súdu žiadosť odloží (ad acta). Poverený zamestnanec ústavného súdu vyznačí túto skutočnosť v zázname o prijatej žiadosti.
3. Ak Kancelária ústavného súdu nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (čl. 8 bod 2 časť II smernice). Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Čl. 5
Vybavenie žiadosti odkazom na zverejnenú informáciu

1. Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Kancelária ústavného súdu môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
2. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení zverejnených informácií, Kancelária ústavného súdu mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
3. Pojem „trvá na priamom sprístupnení informácie" nezahŕňa právo žiadateľa na sprístupnenie informácie vo forme zvolenej žiadateľom (napríklad v písomnej forme).

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

Čl. 6
Podmienky sprístupnenia informácií

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne Kancelária ústavného súdu so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
2. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie v písomnej forme (kópie dokumentov, výtlačky PC) a počet strán by prekročil 30 strán (pri štandardnom rozvrhnutí strán, veľkosť písma 13, riadkovanie 1,5), Kancelária ústavného súdu môže z dôvodu hospodárnosti namiesto požadovanej písomnej formy sprístupniť informáciu odkopírovaním na CD alebo DVD nosič dát.
3. Kancelária ústavného súdu obmedzí prístup k informáciám z dôvodov a v rozsahu podľa § 8 až § 12 zákona o slobode informácií (najmä z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ochrany osobnosti a osobných údajov alebo ochrany obchodného tajomstva). Všetky obmedzenia práva na informácie vykoná Kancelária ústavného súdu tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií (§ 4 ods. 4 zákona o slobode informácií) po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
4. Kancelária ústavného súdu obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.
5. Rozhodnutia ústavného súdu sa sprístupňujú v anonymizovanej podobe.
6. Kancelária ústavného súdu nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
7. Kancelária ústavného súdu neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská.
8. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá Kancelária ústavného súdu rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
9. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, týkajúcej sa konania pred ústavným súdom (vrátane jeho priebehu), podanej účastníkmi dotknutého konania pred ústavným súdom, ich právnymi zástupcami alebo osobami, ktoré majú právny záujem na výsledku konania alebo ktoré tvrdia, že majú právny záujem na výsledku konania, vydá Kancelária ústavného súdu rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec zákona o slobode informácií vylúčenú zo sprístupnenia podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, a odkáže žiadateľa na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z jeho procesného postavenia v konaní podľa § 97 Civilného sporového poriadku v spojení s § 31a ods. 1 zákona o ústavnom súde súčasne
s oznámením spisovej značky, pod ktorou je dotknuté konanie na ústavnom súde vedené. Pokiaľ je z obsahu žiadosti zrejmé, že žiadateľ spisovú značku konania pozná, táto sa mu už opakovane neoznamuje.
10. Žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa konania pred ústavným súdom, podanú účastníkmi dotknutého konania pred ústavným súdom alebo ich právnymi zástupcami, môže vybaviť Kancelária ústavného súdu aj sprístupnením informácie s upozornením, že ide o informáciu nad rámec zákona o slobode informácií vylúčenú zo sprístupnenia podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, stým, že informácia sa žiadateľovi sprístupňuje v rámci jeho práv vyplývajúcich z jeho procesného postavenia v konaní pred ústavným súdom. Týmto spôsobom možno sprístupniť iba jednoduché informácie zistiteľné z obsahu príslušných registrov a evidenčných pomôcok ústavného súdu (spravidla o štádiu prebiehajúceho konania). Označené informácie možno sprístupniť iba so súhlasom sudcu spravodajcu, ak nie sú pochybnosti o totožnosti žiadateľa a sprístupnenie informácie nespôsobí porušenie práv ostatných účastníkov konania. Tieto informácie je oprávnený sprístupniť iba poverený zamestnanec. Formu sprístupnenia informácie volí poverený zamestnanec podľa okolností a povahy veci spravidla tak, aby bolo možné verifikovať obsah sprístupnenej informácie (písomne, elektronickou poštou). V prípade sprístupnenia požadovanej informácie ústnou formou (osobne alebo telefonicky) vyhotoví poverený zamestnanec o sprístupnení informácie a ojej obsahu úradný záznam.
11. Žiadosť účastníkov konania pred ústavným súdom, ich právnych zástupcov alebo osôb, ktoré majú právny záujem na výsledku konania, alebo ktoré tvrdia, že majú právny záujem na výsledku konania, o sprístupnenie informácií týkajúcich sa konania pred ústavným súdom, adresovaná do súdneho spisu (označená spisovou značkou príslušného konania pred ústavným súdom), sa zakladá do súdneho spisu, tvorí súčasť súdneho spisu a ako procesné podanie v konaní ju vybaví sudca spravodajca podľa príslušných ustanovení zákona o ústavnom súde a ďalších procesných predpisov (najmä ustanovení Civilného sporového poriadku v spojení s § 31a ods. 1 zákona o ústavnom súde). Na tento postup sa nevzťahujú ustanovenia zákona o slobode informácií ani ustanovenia čl. 7 až 10 časti II smernice. To neplatí, ak z obsahu podania (žiadosti) vyplýva, že žiadateľ sa domáha sprístupnenia informácie výslovne podľa ustanovení zákona o slobode informácií. V takom prípade sa žiadosť predloží odboru tlačovému a informačnému kancelárie ústavného súdu na zaevidovanie podľa čl. 3 bodu 5 časti II smernice a na ďalší postup podľa čl. 6 bodov 9 a 10 časti II smernice.

Čl. 7
Vybavenie žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Kancelária ústavného súdu bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií (čl. 4 bod 2 časť II smernice) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Zo závažných dôvodov môže Kancelária ústavného súdu predĺžiť lehotu podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 7 bod 1 časť II smernice), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
3. Predĺženie lehoty oznámi Kancelária ústavného súdu žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 7 bod 1 časť II smernice). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. O predĺžení lehoty rozhoduje vedúci Kancelárie ústavného súdu.
4. Podklady pre sprístupnenie informácií spracuje poverený zamestnanec a predloží vedúcemu Kancelárie ústavného súdu najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci. Ak sú na vybavenie žiadosti potrebné podklady alebo odborné údaje, ktorými poverený zamestnanec nedisponuje, spracuje poverený zamestnanec podklady pre sprístupnenie informácií na základe podkladov alebo odborných údajov predložených vecným gestorom v zmysle čl. 1 bodu 4 časti II tejto smernice.
5. Ak sa požadovaná informácia sprístupňuje ústnou formou (na základe žiadosti podanej osobne), vyhotoví poverený zamestnanec o sprístupnení informácie a ojej obsahu úradný záznam, ktorý podpíše aj žiadateľ. Ak žiadateľ odmietne úradný záznam podpísať, požadovaná informácia sa mu sprístupní písomnou formou.
6. Oznámenie Kancelárie ústavného súdu, ktorým sprístupňuje informácie, podpisuje vedúci Kancelárie ústavného súdu.
7. Oznámenie Kancelárie ústavného súdu, ktorým sprístupňuje informácie, zašle Kancelária ústavného súdu žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

Čl. 8
Písomné rozhodnutie

1. Ak Kancelária ústavného súdu poskytne žiadateľovi požadované informácie
v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. O poskytnutí informácií rozhoduje vedúci Kancelárie ústavného súdu. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
2. Ak Kancelária ústavného súdu žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom
v lehote podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 7 bod 1 časť II smernice) písomné rozhodnutie.
3. Podklady pre rozhodnutie vypracuje poverený zamestnanec a predloží vedúcemu Kancelárie ústavného súdu najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci. O nesprístupnení informácie rozhoduje vedúci Kancelárie ústavného súdu.
4. Písomné rozhodnutie zašle Kancelária ústavného súdu žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

Čl. 9
Opravné prostriedky

1. O odvolaní proti rozhodnutiu Kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie rozhoduje predsedníčka ústavného súdu.
2. Podklady pre vydanie rozhodnutia predsedníčky ústavného súdu o odvolaní pripravuje zamestnanec určený predsedníčkou ústavného súdu tak, aby návrh rozhodnutia o odvolaní bol predložený predsedníčke ústavného súdu najneskôr tri dni pred uplynutím zákonnej pätnásťdňovej lehoty na rozhodnutie o odvolaní (§19 zákona o slobode informácií).

Čl. 10
Úhrada nákladov

zrušený

III. Sprístupňovanie informácií médiám v zmysle tlačového zákona
Čl. 1
Zodpovedné subjekty

1. Informácie médiám, ktoré sa týkajú činnosti ústavného súdu, predsedníčky ústavného súdu, podpredsedu ústavného súdu alebo sudcov ústavného súdu poskytuje odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu ktorý informuje aj o zahraničných a tuzemských pracovných návštevách a pripravuje písomné podklady o zahraničných aktivitách ústavného súdu pre médiá. Odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu tiež zabezpečuje zvolávanie tlačových konferencií na ústavnom súde.
2. Odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu poskytuje na základe rovnosti vydavateľom periodickej tlače a tlačovým agentúram informácie podľa čl. 1 bodu 1 časti III smernice na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti v súlade s § 3 tlačového zákona.
3. Za odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu sprístupňuje informácie hovorca ústavného súdu, ktorého pri poskytovaní informácií podľa čl. 1 bodu 1 časti III smernice priamo riadi predsedníčka ústavného súdu.
4. Informácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v čl. 1 bode 1 časti III smernice, poskytuje médiám Kancelária ústavného súdu.
5. Kancelária ústavného súdu poskytuje vydavateľom periodickej tlače a tlačovým agentúram informácie podľa čl. 1 bodu 4 časti III smernice na základe rovnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti v súlade s § 3 tlačového zákona.
6. Za Kanceláriu ústavného súdu sprístupňuje informácie hovorca ústavného súdu, ktorého pri poskytovaní informácií podľa čl. 1 bodu 4 časti III smernice priamo riadi vedúci Kancelárie ústavného súdu.

Čl. 2
Prijímanie a evidovanie žiadostí zo strany médií

1. Žiadosti sa prijímajú:
a) osobne a telefonicky,
b) písomne,
c) faxom,
d) elektronickou poštou,
e) iným technicky vykonateľným spôsobom.
2. V prípade prijatia žiadosti podľa čl. 2 bodu 1 písm. a) časti III smernice sa podstatný obsah žiadosti zaznamená vo forme úradného záznamu.
3. Informácie médiám podľa časti III smernice sa sprístupňujú podľa dohody so žiadateľom osobne, telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
4. Forma sprístupnenia informácií médiám podľa časti III smernice sa volí podľa okolností a povahy veci spravidla tak, aby bolo možné verifikovať obsah sprístupnenej informácie. V prípade sprístupnenia požadovanej informácie ústnou formou bez vyhotovenia zvukového alebo audiovizuálneho záznamu vyhotoví hovorca ústavného súdu o sprístupnení informácie a o jej obsahu úradný záznam.
5. Evidencia žiadostí zo strany médií tvorí samostatný register Spr - Tlač v rámci denníka Spr. Evidenciu žiadostí zo strany médií v registri Spr - Tlač vedie odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum podania žiadosti, prípadne aj hodina podania,
b) meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa,
c) vyžiadaná informácia,
d) forma podania (osobne a telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou),
e) výsledok vybavenia žiadosti,
f) forma vybavenia (osobne a telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou),
g) dátum vybavenia žiadosti.

Čl. 3
Vybavenie žiadosti

1. Ďalšie podrobnosti o vybavovaní žiadostí zo strany médií (najmä povahu a rozsah poskytovaných informácií týkajúcich sa činnosti ústavného súdu) upravujú Zásady informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré schvaľuje plénum ústavného súdu.

IV. Prechodné ustanovenie

1. Do 31. decembra 2011 sa na základe žiadosti o sprístupnenie informácií sprístupňujú iba meritórne rozhodnutia ústavného súdu vo veci a rozhodnutia, ktorými sa konanie pred ústavným súdom končí. Nesprístupňujú sa procesné rozhodnutia ústavného súdu s výnimkou tých, ktorými dochádza k ukončeniu konania § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií. Od 1. januára 2012 sa na základe žiadosti o sprístupnenie informácií sprístupňujú všetky súdne rozhodnutia, vrátane rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej s vylúčením informácií pri ktorých to ustanovuje zákon. (§ 36a ods. 3 zákona o ústavnom súde, § 8 až 12 zákona o slobode informácií).

V. Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa smernica z 15. apríla 2010 (Spr 370/2010) k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
3. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 2. januára 2014.
4. Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa 1.októbra 2015.
5. Dodatok č. 3 nadobudol účinnosť dňa 28.júna 2017.

V Košiciach 28. júna 2017

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 20. 6. 2018