Sprístupňovanie informácií

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno podať:

a) poštou na adresu:                      Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
                                                       Mäsiarska 59
                                                       042 65 Košice

b) osobne do podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v čase úradných hodín: Pozri: Kontakty

c) telefonicky na číslo:                      ☎ +421-55-7207275

d) faxom na číslo:                             ☎ +421-55-6227639

e) e-mailom:                                     ✉ info@ustavnysud.sk

f) iným technicky vykonateľným spôsobom – napr. prostredníctvom formuláru alebo do elektronickej schránky Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Postup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje Smernica k aplikácii zákona o slobode informácií.

Dátum vytvorenia: 16. 4. 2019
Dátum aktualizácie: 16. 8. 2022